Moties Nieuw Goes

Op deze pagina vindt u een overzicht van de moties die Nieuw Goes heeft ingediend. Een motie is een verzoek aan het College van Burgmeester en Wethouders (kortweg: ‘College’). Door het indienen van moties kunnen wij plannen voorstellen.

 

De gemeenteraad van Goes bestaat in totaal uit 25 zetels. In maart 2018 is Nieuw Goes in de gemeenteraad gekomen. Nieuw Goes heeft toen 3 zetels behaald. Een motie is ‘Aangenomen’ wanneer een meerderheid van de raadsleden daarmee instemt. Een meerderheid is niet altijd 13 zetels. Wanneer er tijdens een raadsvergadering bijvoorbeeld 23 raadsleden aanwezig zijn, zijn 12 stemmen ‘Voor’ voldoende voor een meerderheid. Een motie is ‘Unaniem aangenomen’ wanneer alle aanwezige raadsleden voor de motie hebben gestemd. Wanneer een motie niet is aangenomen, is deze ‘Verworpen’.

 

In het onderstaande overzicht vindt u de moties die Nieuw Goes heeft ingediend. Bij elke motie staat een korte beschrijving en een link. Wanneer u op deze link klikt, komt u op de pagina van de betreffende motie. Op die pagina kunt u de motie lezen, inclusief meer uitleg over de redenen waarom wij de motie hebben ingediend. Een amendement is een verzoek om een bestaand voorstel aan te passen.

Amendement Huishoudelijke Hulp (22-07-2021)

Doel: De bezuiniging op de huishoudelijke hulp hebben we voor een groot deel proberen terug te draaien.

Resultaat: Verworpen (10-11)

Lees het amendement en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/amendement-huishoudelijke-hulp

Moties Zelfbewoningsplicht en Antispeculatiebeding (22-04-2021)

Doel: Nieuw Goes wil een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding invoeren, waardoor voorkomen wordt dat huizen in handen vallen van woningbeleggers. Echte woningzoekenden hebben hierdoor meer kans om een woning te kopen. Veel Nederlandse gemeenten hebben deze middelen al ingevoerd. Met onze 2 moties stelden wij voor deze middelen zo snel mogelijk ook in Goes in te voeren. Helaas was hiervoor geen meerderheid. Wel was er een meerderheid voor een aangepaste motie om eerst nader onderzoek te (laten) doen naar deze middelen.

Resultaat: Unaniem aangenomen

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-onderzoek-sturingsinstrumenten-woningmarkt

Motie Oplossingen voor Tekortkomingen Burgerparticipatieproces Recreatiezone Wolphaartsdijk (25-03-2021)

Doel: In deze motie verzochten wij het College met oplossingen te komen voor de onrust en ontevredenheid over het verloop van de inspraakrondes en de verwerking van de inspraak in de conceptvisie.

Resultaat: Verworpen (9-14)

Lees de motie en meer uitleg via deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-oplossingen-voor-tekortkomingen-burgerparticipatieproces-conceptvisie-recreatiezone-wolphaarts

Motie Intervence (25-02-2021)

Doel: Door de problemen met Intervence staat de jeugdzorg in Zeeland onder druk. In deze motie hebben we de Bestuurscommissie opgeroepen in het vervolg samen te werken met het Ministerie, de Inspecties en Jeugdautoriteit en op korte termijn alsnog te communiceren naar de jongeren en hun (pleeg)ouders. Ook hebben we de Rijksoverheid verzocht om met geld over de brug te komen voor de structurele tekorten in de jeugdzorg en de Zeeuwse gemeenten te steunen n.a.v. de extra kosten als gevolg van de ontstane situatie.

Resultaat: Verworpen (7-17)

Lees de motie en meer uitleg via deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-intervence

Motie Aanpakken Leegstand Goes (26-11-2020)

Doel: Onderzoek toont aan dat de leegstand in de binnenstad van Goes hoger is dan in vergelijkbare winkelgebieden. De huren in Goes zijn hoger dan in de rest van de regio. Wij hebben voorgesteld om een bemiddelaar aan te stellen die actief winkeliers ondersteunt bij verlichting van hoge maandlasten en meedenkt aan oplossingen voor leegstand en hiervoor een plan van aanpak opstelt.

Resultaat: Verworpen (3-21)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-aanpakken-leegstand-goes

Motie Verkoop 5 Gram Softdrugs (26-11-2020)

Doel: Vrijwel overal in Nederland mogen coffeeshops 5 gram softdrugs per persoon per dag verkopen. In Goes is dit 3 gram. Wij willen dat ook Goes 5 gram toestaat, om het aantal verkeersbewegingen te laten afnemen en de illegale straathandel te verzwakken.

Resultaat: Verworpen (12-13)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-verkoop-5-gram-softdrugs

Motie Behoud Rijsnelheid Nieuwe Rijksweg (N664) (12-11-2020)

Doel: Op de Nieuwe Rijksweg gaat de snelheid omlaag van 80 naar 60 km/u. Wij zijn tegen deze verlaging voor het weggedeelte vanaf de verkeerslichten met de Nieuwedijk (weg naar Wolphaartsdijk) tot aan de ingang van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege, omdat dit tot toenemend verkeer op minder geschikte wegen leidt.

Resultaat: Verworpen (7-18)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-behoud-rijsnelheid-nieuwe-rijksweg-n664

Motie Woonerven (12-11-2020)

Doel: Deze motie had als doel om de snelheidsoverschrijdingsnorm voor woonerven te veranderen naar de maximaal geldende snelheid van 15 km/u, n.a.v. de bizarre situatie dat Goes de snelheidsoverschrijdingsnorm van 30 km/u voor woonerven hanteert. Ook verzochten we het College om de snelheid op de aankondigingsborden te vermelden en de politie op te roepen extra te handhaven.

Resultaat: Verworpen (10-15)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-woonerven

Motie Van landbouwgrond naar natuurgebied Veerse Meer (09-07-2020)

Doel: Nieuw Goes heeft met deze motie verzocht om in de Gebiedsvisie Veerse Meer op te nemen dat kansen worden aangegrepen om landbouwgronden om te zetten in natuurgebieden.

Resultaat: Aangenomen (12-11)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-van-landbouwgrond-naar-natuurgebied-veerse-meer

Motie Openbare Oevers Veerse Meer (09-07-2020)

Doel: In deze motie hebben wij verzocht om in de Gebiedsvisie Veerse Meer vast te leggen dat ontwikkelingen alleen kunnen doorgaan zolang de openbare toegankelijkheid van de oevers zoveel mogelijk behouden blijft. Wij willen het liefst volledige toegankelijkheid. Natuurlijk is eerst de vraag of de ontwikkeling zelf wel een goed idee is.

Resultaat: Aangenomen (17-7)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-openbare-oevers-veerse-meer

Motie Uitstellen Huurverhoging Vanwege Coronacrisis (28-05-2020)

Doel: Begin 2020 belandde de helft van de uitzendkrachten door de coronacrisis op straat. De sectoren met de laagste salarissen werden het hardst geraakt. Beveland Wonen echter verhoogde de huren met het landelijk maximaal toegestane percentage van gemiddeld 2,6%. Elders in Nederland stelden woningcorporaties de huurverhoging wél uit. Nieuw Goes heeft het College verzocht om in de afspraken met Beveland Wonen vast te leggen de huurverhoging uit te stellen tot ten minste 1 januari 2021 en dit verzoek ook te doen bij particuliere verhuurders.

Resultaat: Verworpen (4-20)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-uitstellen-huurverhoging-goes

Motie Nederlandse Schuldhulproute (32-01-2020):

Doel: Nieuw Goes heeft het College verzocht te kijken naar de meerwaarde om zich aan te sluiten bij het nieuwe initiatief van de Nederlandse Schuldhulproute. Dit middel heeft in andere gemeenten namelijk positieve resultaten voortgebracht, zoals het tijdig helpen van mensen met schulden. Later is duidelijk geworden dat het College zich bij de Nederlandse Schuldhulproute heeft aangesloten.

Resultaat: Niet in stemming gebracht omdat de wethouder toezegde het middel te gaan bekijken.

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-nederlandse-schuldhulproute

Motie Afvalstoffenheffing (19-12-2019)

Doel: Omdat er in Goes zo goed afval wordt gescheiden en daardoor de bakken minder vaak geleegd worden, komt het College geld tekort. Daarom stelde het College voor de afvalstoffenheffing extra te verhogen. In onze motie verzochten we deze boete op goed afval scheiden niet door te voeren. Het tekort kan namelijk ook anders worden opgelost, bijvoorbeeld uit de pot ‘Milieumaatregelen’.

Resultaat: Verworpen (3-19)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-afvalstoffenheffing-goes

Motie van Afkeuring Omnium (21-11-2019)

Doel: De motie spreekt haar afkeuring uit over het feit dat bij het voorstel voor het Tropisch Bos belangrijke risico’s in de bijlagen waren verstopt. Met deze motie stelden wij voor om een openbare bijeenkomst te organiseren waarbij de betrokken (voormalig) wethouders, openstaande vragen hadden kunnen beantwoorden, zoals waarom nooit marktonderzoek is gedaan. Overigens zat Nieuw Goes nog niet in de gemeenteraad toen het voorstel voor het Tropisch Bos werd aangenomen.

Resultaat: Verworpen (3-21)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-van-afkeuring-omnium

Motie Parkeerverwijssysteem (21-11-2019)

Doel: Met deze motie wilden wij voorkomen dat €400.000 wordt uitgegeven aan het instellen van een dynamisch parkeerverwijssysteem, zonder dat eerst goed onderzoek is gedaan naar de noodzaak van zo’n systeem.

Resultaat: Verworpen (5-19)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-parkeerverwijssysteem

Motie Second Opinion Onderzoek Sociale Huurwoningmarkt (07-11-2019):

Doel: Met deze motie verzochten wij om onderzoek te doen naar de sociale huurwoningmarkt, naar aanleiding van het tekort aan sociale huurwoningen. Dit onderzoek had het College ervan moeten overtuigen dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn.

Resultaat: Verworpen (3-21)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-second-opinion-sociale-huurwoningmarkt

Motie Subsidiedeskundige (07-11-2019)

Doel: Nieuw Goes heeft verzocht een subsidiedeskundige aan te nemen of op te leiden, omdat Goes weinig EU-subsidies binnenhaalt. In bijvoorbeeld de gemeente Middelburg is dit per inwoner €92,69, in Goes slechts €25,23.

Resultaat: Aangenomen (21-3)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-subsidiedeskundige

Motie Versnellingskamers Flexwonen (07-11-2019)

Doel: We riepen het College op om te verkennen of ze zich aan wil sluiten bij de Versnellingskamers Flexwonen. Nieuw Goes is hier voorstander van, omdat het bouwen en aanpassen van woningen hierdoor sneller kan verlopen, wat hard nodig is gezien het grote woningtekort en de langzame procedures.

Resultaat: Verworpen (9-15)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-versnellingskamers-flexwonen

Motie Openbaar Subsidieregister (07-11-2019)

Doel: In deze motie verzochten we het College om een openbaar subsidieregister in te voeren, zodat transparantie richting inwoners en controle op subsidies wordt vergroot.

Resultaat: Aangenomen (23-1)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-openbaar-subsidieregister

Motie G-snake (18-04-2019)

Doel: Met deze motie hebben wij het College verzocht speciale afvalbakken aan te schaffen, voor plaatsing op en rondom de fastfoodboulevard. Deze bak stimuleert gedragsverandering en is in andere Nederlandse gemeente bewezen effectief in de strijd tegen zwerfafval.

Resultaat: Verworpen (4-20)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-g-snake

Motie LHBT-actieplan (21-02-2019)

Doel: Met deze motie verzochten we het College om met een LHBT-actieplan te komen, onder andere n.a.v. het feit dat Zeeuwse LHBT-jongeren vaker een slechte gezondheid ervaren, vaker aan zelfmoord denken en vaker slachtoffer zijn van pesten dan gemiddeld in Nederland.

Resultaat: Verworpen (8-17)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-lhbt-actieplan-goes

Motie tegen Wilde Kattenjacht (22-11-2018)

Doel: Hiermee verzochten we het College om de Provincie Zeeland te verzoeken het plan voor de kattenjacht in te trekken.

Resultaat: Verworpen (6-18)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-kattenjacht

Motie Themajaar (22-11-2018)

Doel: Hierbij verzochten we geen gemeentelijke bijdrage voor het nieuwe themajaar te geven, maar enkel ambtelijke ondersteuning te bieden, zodat veel gemeenschapsgeld bespaard zou worden.

Resultaat: Verworpen (3-22)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-themajaar-goes

Motie Kinderen In Armoede (08-11-2019)

Doel: We hebben het College verzocht om kinderen die opgroeien in armoede tijdens de Kerstperiode tegemoet te komen met een presentje vanuit de gemeente.

Resultaat: Verworpen (3-22)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-kinderen-in-armoede

Motie Pas Op De Plaats (08-11-2018)

Doel: Met deze motie hebben we het College verzocht om met een financieel voorstel te komen om de schuldquote te verlagen naar 100%, omdat de schuldquote te snel stijgt.

Resultaat: Verworpen (3-22)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-pas-op-de-plaats

Motie Afschaffen Hondenbelasting (31-05-2018)

Doel: In deze motie verzochten wij het College de hondenbelasting af te schaffen.

Resultaat: Unaniem aangenomen

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-afschaffen-hondenbelasting-goes