top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Open brief NG over Zomerweg


Goes, 21 juli 2017

Geacht College van Burgemeester & Wethouders,

Recent zijn wij via ons Burgerplatform gecontacteerd door omwonenden van de nieuw te bouwen MFA (multifunctionele accommodatie) aan de Zomerweg te Kloetinge. Via deze weg zijn wij in aanraking gekomen met een ernstige kwestie: inwoners zijn in deze casus gebrekkig tot niet geïnformeerd en hebben zeer beperkte mogelijkheid gehad tot inspraak. Dat is buitengewoon jammer om te horen.

Enige tijd geleden hebben betrokkenen met wethouder Alssema kunnen spreken over deze kwestie. Toen werd door de wethouder de indruk gewekt dat er van geen enkel probleem sprake is. Nog steeds wordt deze indruk gewekt vanuit het bestuur. Dit lijkt de waarheid geweld aan te doen. We zijn namelijk in bezit gekomen van (nagenoeg) alle correspondentie, en ook wij moeten tot de conclusie komen dat inwoners slecht/niet zijn geïnformeerd over, of betrokken bij, deze plannen.

Door het College wordt gerefereerd aan de brief van 7 juli 2015 (Bijlage 1) als zijnde het eerste moment waarop omwonenden zijn geïnformeerd. Dit is echter een vervorming van de realiteit: in de brief werd namelijk met geen woord gesproken over de Zomerweg. In plaats daarvan ging deze brief in op een inloopbijeenkomst over de verbouwing van de Kloetingseschool en over een onderzoek naar de mogelijke komst van een MFA. Aangezien de meeste omwonenden in de leeftijd zijn dat zij geen kinderen meer in huis hebben, zijn zij niet naar deze bijeenkomst gegaan. Logisch, aangezien zij geen enkel belang hebben in de verbouwing van een school enkele straten verderop en hun straat, de Zomerweg, niet werd vernoemd.

De volgende informatievoorziening dateert pas van 21 april 2016: het moment waarop de raad voor de komst van de MFA aan de Zomerweg heeft gestemd. Omwonenden hebben toen via de PZC moeten vernemen dat deze grote voorziening aan de Zomerweg zal komen. Inwoners werden plotsklaps geconfronteerd met een voldongen feit waar ze niets meer tegen konden doen. Een bijzonder treurige gang van zaken die onze gemeente onwaardig is.

Omwonenden hebben zich inmiddels neergelegd bij het feit dat de MFA aan de Zomerweg komt. Het actiecomité houdt echter nog steeds nauw contact met een grote groep omwonenden. Het comité ontvangt van hen een breed scala aan brieven en mails. Op basis van deze grote hoeveelheid correspondentie blijken er enkele zaken te zijn waar omwonenden ontevreden of ongerust over zijn.

Allereerst mag deze MFA natuurlijk nooit ten koste gaan van de veiligheid van de schoolgaande kinderen, de direct omwonenden, en alle andere weggebruikers. Omwonenden denken dat het goed is om serieus na te denken om van de Zomerweg een eenrichtingsweg te maken. Naast meer veiligheid op straat betekent dit ook dat er meer mogelijkheden zijn om op een goede en veilige manier te parkeren, zonder dat dit voor overlast zorgt voor omwonenden.

Daarnaast biedt het ook meer mogelijkheden voor het 'kiss and ride' systeem wat de gemeente oppert, hoewel de effectiviteit hiervan naar de mening van omwonenden erg overschat wordt. Ook moet het al bestaande drukke fietsverkeer veel beter geregeld worden. De situatie bestaat immers nu al dat scholieren met 3 of 4 personen naast elkaar het Vogelzangspad uitkomen en via daar de Zomerweg indraaien. Het voorstel om de bocht wat overzichtelijker te maken is naar de mening van omwonenden absoluut geen afdoende maatregel om de verkeersveiligheid te waarborgen.

Ten tweede maken bewoners zich zorgen over de hoogte van het gebouw. Zij geven aan dat er in de eerste fase gesproken is over ongeveer 7 meter hoogte, terwijl dit inmiddels blijkt te zijn opgehoogd naar ongeveer 9 meter. Een hoogte die naar de mening van omwonenden absoluut niet passend is in het straatbeeld van de Zomerweg.

Ten slotte spreken bewoners ook uit dat zij zich grote zorgen maken over het behoud van de drie karakteristieke bomen die nu op de Zomerweg staan bij de locatie van het nieuw te bouwen MFA. Aan het behoud van deze bomen hechten zij zeer grote waarde.

Afsluitend zijn wij van Nieuw Goes van mening dat een probleem pas is op te lossen zodra het probleem wordt erkend. Het feit dat er nog steeds geen unanieme erkenning wordt gegeven aan de fouten die in dit dossier zijn gemaakt stemt ons dus bezorgd over de toekomst.

Naar aanleiding van deze kwestie hebben we daarom enkele vragen aan de verantwoordelijke wethouder:

  1. Erkent u dat er fouten zijn gemaakt bij het tijdig informeren van de omwonenden bij de Zomerweg? Zo ja, welke fouten erkent u?

  2. Erkent u dat er fouten zijn gemaakt bij het betrekken van de omwonenden bij de plannen voor een MFA aan de Zomerweg? Zo ja, welke fouten erkent u?

  3. Biedt u hierbij formeel uw excuses aan richting omwonenden voor het verloop van dit proces? Zo nee, waarom niet?

  4. Hoe denkt het College soortgelijke problemen van het niet tijdig informeren en onvolledig betrekken van belanghebbenden in de toekomst te voorkomen?

  5. Gaat het College maatregelen nemen om de hoogte van het gebouw te beperken, of op enige wijze het gebouw minder omgevingsbepalend te maken? Zo nee, waarom niet?

  6. Kan het College de garantie geven dat de bomen bij het nieuw te bouwen MFA behouden zullen blijven? Zo nee, waarom niet?

  7. Geeft het College de toezegging dat zij gaat onderzoeken of de Zomerweg een eenrichtingsstraat kan worden om de toekomstige verkeersproblematiek in te perken? Zo nee, waarom niet?

Met deze brief en bijbehorende vragen hopen wij helderheid te kunnen bieden aan inwoners, en tegelijkertijd hopen we een bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van deze problematiek in de verdere toekomst. Wij danken het College op voorhand voor het beantwoorden van deze vragen, en we kijken uit naar het ontvangen van de antwoorden.

Hoogachtend,

Steven Mareels

Partijvoorzitter Nieuw Goes

Bijlage 1: Brief gemeente 7 juli 2015bottom of page