top of page
 • Foto van schrijverSteven Mareels

Motie G-Snake

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

Nieuw Goes heeft het College verzocht om samen met de restauranthouders een plan op te stellen voor het plaatsen van speciale afvalbakken op en rondom de foodkavel. In deze speciale afvalbak die ‘G-Snake’ heet kan vanuit de auto of vanaf de fiets afval gegooid worden. Veel afval wordt namelijk gevonden in bermen. In gemeenten die al G-snakes hebben wordt deze speciale afvalbak goed gebruikt en is de omgeving er schoner op geworden. De kosten voor 1 G-snake zijn met €2000 excl. btw en levering veel lager dan bijvoorbeeld een campagne tegen zwerfafval. Bovendien is algemeen bekend dat zwerfafval niet hoort. Eén raadslid van D66 diende de motie mede in, alle andere partijen waren tegen, waardoor er helaas maar 4 stemmen ‘Voor’ waren.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 18 april 2019.


Constaterende dat:

 1. Zwerfafval in de berm langs doorgaande wegen of langs op- en afritten een verschijnsel is waar veel gemeenten meer worstelen. Zwerfafval is in de omgeving van fastfoodrestaurants een groot probleem.

 2. Er nu al veel zwerfafval ligt in de nabijheid van de nieuwe op- en afritten van afslag 35A.

 3. In de nabije toekomst vijf (fastfood)restaurants in de directe nabijheid van deze op- en afritten gevestigd zijn.

 4. De mogelijkheid bestaat vanuit de auto de bestelling te verkrijgen.

 5. Er reeds een afvalbak specifiek voor in de omgeving van fastfoodrestaurants, tankstations en op- en afritten bestaat.

 6. Dit type afvalbak de 'G-Snake' wordt genoemd.

 7. De G-Snake een langwerpige afval is, waar vanuit de auto of vanaf de fiets door de grote opening gemakkelijk afval in gegooid kan worden.

 8. De afvalbak uit meerdere delen van 1,5 meter lang bestaat, die aan elkaar kunnen worden gekoppeld (een slang).

 9. Deze afvalbak windbestendig en hufterproof is.

 10. Het ledigen van de bak op eenvoudige manier geschiedt. Bijvoorbeeld door dit manueel te laten doen door de zijkanten te openen en het afval eruit te vegen, dor personeel van het restaurant bijvoorbeeld, of door een zuigwagen de bak mechanisch leeg te maken.

 11. Eventueel met borden kan worden aangegeven wat de bedoeling is van de G-Snake.

 12. De resultaten van de pilot van de G-Snake in alle vijf de testgemeenten positief zijn. Zo wordt de bak goed gebruikt, is deze gebruiksvriendelijk, wordt er meer afval verzameld, en is de omgeving er schoner op geworden.

 13. De locaties van deze vijf gemeenten vergelijk zijn met de omgeving in Goes, namelijk op de wegen en/of op- en afritten bij fastfoodrestaurants.

 14. Vijf gemeenten hebben besloten de G-Snake te behouden en het aanbod ervan uit te breiden.

 15. De aanschafkosten van één G-Snake afvalbak circa €2000 kost, exclusief levering en BTW.

 16. Bij een G-Snake die geplaatst wordt met de mogelijkheid tot stoppen minder zwerfafval naast en rond de bak ligt dan bij een G-Snake waar je het afval er alleen al rijdende in kunt werpen.


Overwegende dat:

 1. Zwerfafval nadelige gevolgen heeft voor het milieu en de natuur.

 2. De nieuwe afslag en het gebied daaromheen een positief (eerste) beeld moet geven van de gemeente Goes en een met afval bezaaide omgeving hier niet aan bijdraagt.

 3. De G-Snake een drempel om afval weg te gooien, namelijk het uit de auto of van de fiets moeten stappen (de 'uitstapdrempel') wegneemt.

 4. Het plaatsen van G-Snakes tot een betere concentratie van afval leidt. Bij misgooien ligt het afval in ieder geval vlakbij de G-Snake, wat opruimen makkelijker maakt.

 5. De kosten voor een G-Sanek zeer beperkt zijn.

 6. NederlandSchoon het gebruik van de G-Snake stimuleert.

 7. De gemeente Goes voor dit project de Zwerfafvalvergoeding kan aanvragen of deze Zwerfafvalvergoeding ten delen kan inzetten voor dit project.


Verzoekt het College:

 1. Samen met de huidige en toekomstige restauranthouders een plan op te stellen voor een zo optimaal mogelijke plaatsing van de afvalbakken type G-Snake op en rondom de foodkavel en optioneel de omgeving van de op- en afritten van de afslag 35A.

 2. Na voltooiing van dit plan het benodigde aantal afvalbakken aan te schaffen.

 3. Voor het aanschaffen van de afvalbakken trachten gebruik te maken van de Zwerfafvalvergoeding. Indien de Zwerfafvalvergoeding, of het restant wat hiervan over is, niet toereikend is, bij de (toekomstig) restauranthouders aan de foodkavel het verzoek te doen om een bijdrage te leveren aan de aanschaf van de G-Snakes. Voor het, indien aan de orde, overige bedrag gebruik te maken van keuze 14 "Klimaatbeleid" zoals vermeld op pagina's 26 en 27 in het Collegeprogramma of anders door geld te onttrekken uit de algemene reserve.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde,

Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Comments


bottom of page