top of page
 • Nieuw Goes

Motie Woonerven

Volgens de wet is de maximumsnelheid op woonerven 15 km/u. De gemeente Goes echter hanteert op woonerven de snelheidsoverschrijdingsnorm van 30 km/u, waardoor er pas vanaf 40 km/u sprake is van een overschrijding. Bovendien ontbreekt bij de woonerven in Goes het snelheidsbord van 15 km/u. In de motie hebben we het College verzocht de snelheidsoverschrijdingsnorm voor woonerven zo snel als mogelijk is aan te passen naar 15 km/u, op de aankondigingsborden voor woonerven de maximumsnelheid te vermelden (bijv. met de landelijk bestaande 15 km/u-stickers) en de politie op te roepen om extra aandacht te besteden aan de handhaving van de maximumsnelheid op woonerven. D66 diende onze motie mede in. Ook de PvdA, Partij voor Goes en SP steunden onze motie. Helaas waren CDA, VVD, SGP-CU en GroenLinks tegen, waardoor de motie is verworpen.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 12 november 2020


Constaterende dat:

 1. Op woonerven een maximumsnelheid geldt van 15 km/uur;

 2. Onze gemeente voor woonerven de snelheidsoverschrijdingsnorm hanteert van een 30 km/uur-weg;

 3. Hierdoor er pas bij 40 km/uur sprake is van een overschrijding;

 4. Zodoende alleen overschrijdingen vanaf 40 km/uur meetellen bij de beoordeling van de gemeente om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen;

 5. Op de verkeersborden die een woonerf aankondigen nu niet expliciet opgenomen staat dat de maximumsnelheid ter plekke 15 km/uur bedraagt.


Overwegende dat:

 1. Woonerven een veilige plek dienen te zijn voor alle inwoners;

 2. Kinderen onbezorgd moeten kunnen spelen in woonerven;

 3. De snelheidsoverschrijdingsnorm van een 30 km/uur-weg niet passend is voor woonerven;

 4. Dat het voor een ieder duidelijk dient te zijn dat binnen een woonerf de maximumsnelheid 15 km/uur bedraagt.


Verzoekt het College:

 1. De snelheidsoverschrijdingsnorm voor woonerven zo snel als mogelijk aan te passen aan de ter plekke geldende maximumsnelheid van 15 km/uur;

 2. Deze aankondigingsborden voor woonerven zodanig aan te passen dat deze de ter plekke geldende maximumsnelheid van 15 km/uur vermelden;

 3. De politie op te roepen om extra aandacht te besteden aan de handhaving van de maximumsnelheid binnen woonerven.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Comments


bottom of page