top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

De visie van NG op De Griffioen


Van dit artikel is ook een samenvatting. Klik hier om de samenvatting te lezen.

Onlangs is door de stuurgroep ‘Behoud de Griffioen’ en wethouder Meeuwisse het plan gepresenteerd dat de redding voor De Griffioen zou moeten zijn. Het College van Burgemeester & Wethouders heeft aangegeven met dit plan akkoord te gaan. Wel zal de gemeenteraad nog over het voorstel moeten stemmen.

Voordat op dit plan wordt ingegaan, zal eerst worden teruggeblikt op de voorgeschiedenis van dit beladen onderwerp.

Voorgeschiedenis

Voor het project ‘Maatschappelijke Voorzieningen’ heeft de gemeente Goes in 2016 een inventarisatie gemaakt van het aanbod aan maatschappelijke voorzieningen in Wolphaartsdijk. Het achterliggende doel was om te komen tot een ‘’voorzieningenstructuur die past bij de huidige en toekomstige behoefte’’. De gemeente wilde onder andere weten hoe vaak activiteiten plaatsvonden, voor welke doelgroep die bestemd waren én hoeveel ruimte er beschikbaar was in die gebouwen waar de activiteiten werden gehouden.

Vervolgens heeft de gemeente een enquête uitgestuurd, o.a. met de vraag welke voorzieningen er ontbreken op Wolphaartsdijk. Echter werd deze enquête slechts onder een beperkt deel van de inwoners van het dorp verspreid. Bovendien werd slechts iets meer dan 10% van de enquêtes ingevuld.

In mei 2017 kwam de onverwachte mededeling van het College van Burgemeester & Wethouders dat De Griffioen dicht moest. Dit nieuws leidde tot ongekend grote onrust onder de inwoners van Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge en het buitengebied. Het College van B&W concludeerde, onder andere uit de totaal niet-representatieve enquête, dat dorpshuis De Griffioen te weinig werd gebruikt en dat dit niet meer in lijn was met de exploitatie- en onderhoudskosten van het pand. Volgens de gemeente konden de activiteiten die in De Griffioen gehouden werden, ook verspreid over meerdere locaties plaatsvinden, zoals in de Nicolauskerk of de brede school Het Samenspel. Het is echter overduidelijk dat deze locaties daar niet geschikt voor zijn, bijvoorbeeld in verband met de akoestiek of door een tekort aan toiletten.

Woensdag 31 mei 2017 vond de zeer drukbezochte informatieavond plaats waarop het College van B&W haar besluit toelichtte. De overweldigende opkomst en de emoties die het plotselinge besluit teweeg hadden gebracht, waren een verrassing voor het College. Het leidde ook tot een online handtekeningenactie om De Griffioen te behouden, die door maar liefst bijna 400 mensen werd ondertekend.

Na deze hectische avond heeft het College van B&W besloten het besluit op te schorten. Het dorp kreeg de kans om met een plan te komen dat De Griffioen zou moeten redden. De groep betrokken inwoners die hiermee aan de slag ging, verenigden zich in de stuurgroep ‘Behoud de Griffioen’. Sindsdien heeft de stuurgroep hard gewerkt aan een plan om De Griffioen voor de inwoners van Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge en het buitengebied te behouden. Ook werd een traject opgezet om het aantal gebruikers van De Griffioen te vergroten.

Het plan

Het voorgestelde plan houdt in dat de gemeente De Griffioen afstoot en overdraagt aan een nieuwe stichting. Deze stichting zal het gebouw verhuren aan een familie die een bed & breakfast in het monumentale deel van De Griffioen wil beginnen. Hiervoor moet het historische pand worden verbouwd, er moeten vier kamers komen waar toeristen kunnen verblijven. De inkomsten moeten worden behaald uit commerciële verhuur en gebruik door verenigingen. De stuurgroep benadrukte dat de maatschappelijke functie van het dorpshuis te allen tijde voorrang moet krijgen. Het is de bedoeling dat het dorpshuis veel vaker geopend zal zijn dan in de huidige situatie. De nog op te richten vereniging ‘Vrienden van de Griffioen’ zal het onderhoud op zich nemen. Het College van B&W is nog wel bereid om een financiële bijdrage te leveren, waarmee het achterstallig onderhoud en de verbouwing kunnen worden gefinancierd.

Onze visie op het plan

Het ontstaan van de stuurgroep ‘Behoud de Griffioen’ en het harde werk wat is geleverd, getuigen van een grote maatschappelijke betrokkenheid. Daarvoor zou NG de betrokkenen graag willen bedanken! Onze kritiek gaat dan ook niet over het functioneren van de stuurgroep, zij hebben juist hard gewerkt om De Griffioen te redden. De problemen die wij zien gaan over het handelen van de gemeente.

Wat NG betreft is dit plan met zoveel onzekerheden omgeven, dat er simpelweg niet kan worden gesproken over een degelijk en betrouwbaar plan.

Allereerst werd niet duidelijk hoeveel geld de gemeente bereid is te investeren voor het groot achterstallig onderhoud en de verbouwing. Ook werd terecht de kritische vraag gesteld of voldoende rekening is gehouden met eventuele tegenvallers, zoals het aantreffen van asbest. Dit is zeker mogelijk, aangezien De Griffioen een oud gebouw is. Hierdoor is er geen duidelijkheid of er voldoende geld wordt vrijgemaakt om überhaupt het groot achterstallig onderhoud weg te werken.

Ten tweede stelden meerdere aanwezigen de terechte vraag of een bed & breakfast in combinatie met maatschappelijke activiteiten, bijvoorbeeld oefeningen van de muziekvereniging, niet conflicteren. Immers zou het maatschappelijke altijd de voorkeur moeten krijgen. Maar hoe is dit te combineren met uitbaters die ook hun boterham moeten verdienen? De stuurgroep en wethouder Meeuwisse deelden mee dat men hierover geen problemen verwacht. Er werd echter wel aan toegevoegd dat als er wél problemen optreden, er dan gekeken moet gaan worden naar een andere commerciële invulling. Voor NG komt dit neer op een onzeker experiment, waarvoor een ingrijpende en dure verbouwing noodzakelijk is, om vervolgens maar te hopen dat de uitkomst positief is. Dat vinden wij absoluut geen goed idee.

Ten derde werd aan het begin van de presentatie verteld dat er 4 plannen en meerdere deelplannen waren. Echter, er is met geen woord gerept over deze andere plannen. Er is niet uitgelegd waarom wel voor dit plan en niet voor een van de andere plannen is gekozen. NG vindt het buitengewoon jammer dat hier geen transparantie en openheid over is geweest. Inwoners hadden wat ons betreft beter betrokken moeten worden bij de keuzes die hierin gemaakt zijn. De burgerinspraak liet te wensen over, maar dat geldt natuurlijk nog sterker voor het plotselinge besluit van het College van B&W in mei 2017.


Ten vierde is niet duidelijk wat er gebeurt als de uitbaters de exploitatie toch niet rondkrijgen. De wethouder gaf aan dat de gemeente het terug kan kopen, maar over het woord ‘kan’ maken wij ons grote zorgen. Tijdens de presentatie is namelijk geen garantie gegeven dat de gemeente het dorpshuis terugkoopt als het experiment mislukt.

Frank Sprengers van de stuurgroep (links) en wethouder

Loes Meeuwisse tijdens de presentatie van het plan

Het daadwerkelijke probleem

Daarmee komen we meteen op de hoofdoorzaak van deze hele kwestie: het ondoordachte besluit van het College van B&W om De Griffioen weg te bezuinigen. Zoals eerder beschreven was dit voor iedere inwoner van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge een totaal onverwachte en verontrustende mededeling, zelfs voor de betrokken inwoners die contact onderhielden met de gemeente over de voortgang van het project ‘Maatschappelijke Voorzieningen’. Door de enorme maatschappelijke onrust die ontstond, heeft de gemeente het plan om De Griffioen te sluiten weliswaar opgeschort, maar het besluit bleef staan. De bevolking werd voor het blok gezet: of De Griffioen gaat dicht of het dorp maakt een plan om het dorpshuis te redden.

NG vindt dat deze hele kwestie nooit had mogen plaatsvinden. Het College van B&W doet net alsof het wegbezuinigen van De Griffioen de enige mogelijkheid is. Dat is het echter niet!

Om te beginnen zetten wij onze vraagtekens bij het grote bedrag dat nu geïnvesteerd moet worden om het omvangrijke achterstallig onderhoud weg te werken. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wanneer er in de voorbije jaren op tijd en degelijk onderhoud was uitgevoerd, was nu een veel minder groot bedrag nodig geweest om De Griffioen op te knappen.

Ook ging de gemeente voorbij aan het dorpsplan, waarvan de uitwerking nog in volle gang is, waarin De Griffioen juist een belangrijke rol heeft als hart van het dorp. Daarnaast ging de gemeente ook voorbij aan de activiteitencommissie die met veel toewijding werkt aan een toename van het aantal activiteiten in het dorpshuis. Bovendien heeft de gemeente haar huiswerk niet goed gedaan. Er bleken namelijk veel meer activiteiten plaats te vinden in De Griffioen dan er daadwerkelijk geregistreerd staan. Dat is slordig, zeker als je inwoners direct confronteert met een beslissing tot sluiting.

De keuze van NG

Het plan van het College van B&W komt niet uit de lucht vallen. Eerder wilde men dorpshuis Amicitia in Kloetinge ook sluiten. Gelukkig is dit toen voorkomen. Bovendien is het extra wrang dat het College van B&W wél wil investeren in een renovatie van buurthuis De Pit in Goes-Zuid. Wij vinden dat dorpsbewoners hierin hetzelfde behandeld moeten worden als inwoners van de stad Goes.

NG vindt dat ieder dorp in de gemeente Goes het recht heeft op een dorpshuis. Een dorpshuis is van essentieel belang voor de leefbaarheid. Het is dé plaats waar activiteiten kunnen worden georganiseerd, waarbij burgers samen kunnen komen. Dit mag geen enkel dorp ontnomen worden. Natuurlijk zijn wij ook voorstander van een dorpshuis dat zoveel mogelijk wordt gebruikt. We juichen de initiatieven die ondernomen worden om het aantal gebruikers van De Griffioen te laten stijgen dan ook van harte toe. Bij het onderhoud moet naar onze mening ook geïnvesteerd worden in duurzame en energiebesparende maatregelen, om de kosten in de toekomst te drukken.

NG zal andere financiële keuzes maken dan het huidige College. Wij willen bijvoorbeeld bezuinigen op de te ver doorgeschoten citymarketing, kunstsubsidies afbouwen, geen geld meer uitgeven aan zaken waar gewone inwoners niets aan hebben, zoals het veel te dure VNG-Congres, en een hogere toelage uit het Gemeentefonds van het Rijk ontvangen door het sociale huurwoningenbestand te vergroten.

De visie van NG is dat dorpshuis De Griffioen in handen van de gemeente Goes moet blijven. Wij vinden dat de gemeente de taak heeft om dit te faciliteren. Immers, gemeenschapsgeld is er door en vóór de inwoners!bottom of page