top of page
Witte pen met papieren

Acties Nieuw Goes

Op deze pagina vindt u een overzicht van de acties van Nieuw Goes. Acties zijn ingediende moties, amendementen of gestelde schriftelijke vragen.  

 

Door het indienen van moties kunnen wij plannen voorstellen. Een motie is aangenomen wanneer een meerderheid van de gemeenteraad ‘Voor’ stemt. Een motie is verworpen wanneer de meerderheid ‘Tegen’ stemt. De gemeenteraad van Goes bestaat uit 25 zetels. In maart 2022 is Nieuw Goes met 4 zetels in de gemeenteraad gekozen, waardoor we met 1 zetel zijn gegroeid t.o.v. de periode 2018-2022. Met een amendement kunnen wij voorstellen om een bestaand raadsvoorstel aan te passen.

 

Door het stellen van schriftelijke vragen brengen wij problemen onder de aandacht. Ook kunnen we via vragen verzoeken doen voor de aanpak van een probleem. Verder kunnen we er informatie mee opvragen, om een beter beeld te krijgen van de situatie.

Motie Zelfbewoningsplicht en Antispeculatiebeding voor het nieuwbouwplan Wilhelminadorp Zuid (25-01-2024)

Doel: De zelfbewoningsplicht en het antispeculatiebeding toepassen op de nieuwbouwwoningen in het plan Wilhelminadorp Zuid, zodat de woningen alleen gekocht worden door mensen die van het huis hun thuis willen maken, en niet door beleggers of speculanten die uit zijn op winstbejag.

Resultaat: Aangenomen (19-3)

https://www.nieuwgoes.org/post/3x-is-scheepsrecht-motie-zelfbewoningsplicht-en-antispeculatiebeding-voor-wilhelminadorp-zuid-aange

Amendement Noodopvang Hotel van der Valk: 100% zeker geen overlastgevers (09-11-2023)

Doel: Hiermee stelden we voor om voor de hele periode dat het AZC in het hotel open is, uit te

sluiten dat er asielzoekers die staan op de landelijke lijst van overlastgevers in Goes kunnen worden geplaatst.

Resultaat: Verworpen (11-12)

https://www.nieuwgoes.org/post/nieuw-goes-stemt-als-enige-partij-tegen-azc-in-hotel-van-der-valk

Amendement Noodopvang Hotel van der Valk: geen veiligelanders (09-11-2023)
Doel: Hiermee stelden we voor om geen veiligelanders in het AZC in het hotel te plaatsen.
Resultaat: Verworpen (4-19)
Lees het amendement en meer uitleg op deze pagina:
https://www.nieuwgoes.org/post/nieuw-goes-stemt-als-enige-partij-tegen-azc-in-hotel-van-der-valk

 

Amendement Noodopvang Hotel van der Valk: evenwichtige spreiding asielzoekers over De Bevelanden (09-11-2023)

Doel: Hiermee stelden we voor om het aantal asielzoekers dat in het AZC in het hotel komt, sterk te verlagen van 450 naar maximaal 166 asielzoekers.

Resultaat: Verworpen (4-19)

Lees het amendement en meer uitleg op deze pagina:

https://www.nieuwgoes.org/post/nieuw-goes-stemt-als-enige-partij-tegen-azc-in-hotel-van-der-valk

 

Amendement Starterslening Nieuwbouw (21-04-2022)

Doel: Hiermee stelden we voor de starterslening ook te laten gelden voor nieuwe huizen.

Resultaat: Unaniem aangenomen

Lees het amendement en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/ng-voorstel-starterslening-voor-nieuwbouw-aangenomen

Schriftelijke Vragen Kostendelersnorm (17-02-2022)
Aanleiding: De ellende en stress die door de kostendelersnorm worden veroorzaakt.
Doel: Dat de gemeente Goes gebruik gaat maken van de mogelijkheden om de kostendelersnorm niet toe te passen. 
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/nieuw-goes-wil-meer-maatwerk-bij-kostendelersnorm

 

Motie Referendumverordening (10-02-2022)

Doel: Met deze motie verzochten we het gemeentebestuur verschillende opties voor een referendumverordening uit te werken en de opties voor te leggen aan de gemeenteraad.

Resultaat: Verworpen (2-22)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/voorstel-referendum-haalt-het-niet

Amendement Voorkomen Concurrentie Westerschans Met Binnenstad (11-11-2021)
Doel: Met dit amendement stelden we voor om bepaalde winkelcategorieën uit te sluiten van de Westerschans, omdat concurrentie met de binnenstad onwenselijk is.
Resultaat: Aangenomen (13-10)
Lees het amendement en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/amendement-voor-voorkomen-concurrentie-westerschans-met-binnenstad-aangenomen
 

Motie Nultolerantiebeleid Zwerfafval (04-11-2021)
Doel: Met deze motie stelden we voor om veroorzakers van zwerfafval niet eerst een waarschuwing te geven maar direct te gaan bekeuren.
Resultaat: Verworpen (7-17)
Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/nultolerantie-tegen-zwerfafval

 

Motie Strooien Met Grassap (04-11-2021)
Doel: Hiermee verzochten we om een onderzoek naar de haalbaarheid van deze natuurvriendelijke en diervriendelijke manier van gladheidsbestrijding.
Resultaat: Niet in stemming gebracht omdat de wethouder toezegde deze ontwikkeling in de gaten te gaan houden.
Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-strooien-met-grassap

 

Motie Beter Boomonderhoud (04-11-2021)
Doel: Met deze motie stelden we voor om de bomen beter te onderhouden.
Resultaat: Aangenomen (18-6)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-beter-boomonderhoud
 

Motie Knarrenhof Goes (04-11-2021)

Doel: Deze motie verzoekt het college een informatiebijeenkomst te organiseren over de nieuwe woonvorm Knarrenhof (zelfstandig wonen binnen een woningencomplex met burenhulp), om de interesse onder de inwoners te peilen.

Resultaat: Aangenomen (15-9)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-knarrenhof-goes

Motie tot mogelijk maken bijverdienen in de bijstand (04-11-2021)
Doel: Met deze motie stelden we voor om bijverdienen in de bijstand ook in de gemeente Goes toe te staan.
Resultaat: Unaniem aangenomen
Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-tot-mogelijk-maken-bijverdienen-in-de-bijstand

 

Schriftelijke Vragen Op Gang Brengen Woningmarkt (15-09-2021)
Aanleiding: Het enorme tekort aan sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen in de gemeente Goes.
Doel: Dat het college aan de slag gaat met de grensverleggende oplossingen die wij voorstellen.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-op-gang-brengen-woningmarkt
 

Amendement Uitgangspunten Voor Verhuisgebied (22-07-2021):

Doel: Hiermee hebben we geprobeerd om de door het college voorgestelde ‘verhuisplicht’ als onderdeel van de enorme bezuinigingen op de Wmo te schrappen. Met ons amendement stelden we namelijk voor om regels vast te leggen over het verhuisgebied, zodat zorgbehoevenden zo dichtbij mogelijk de vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

Resultaat: Verworpen (6-15)

Lees het amendement en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/amendement-uitgangspunten-voor-verhuisgebied

Amendement Huishoudelijke Hulp (22-07-2021)

Doel: De bezuiniging op de huishoudelijke hulp hebben we voor een groot deel proberen terug te draaien.

Resultaat: Verworpen (10-11)

Lees het amendement en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/amendement-huishoudelijke-hulp

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven (14-06-2021)
Aanleiding: De onveilige verkeerssituatie op de woonerven in Goes-Zuid, waar slechts 10% zich aan de maximumsnelheid houdt.
Doel: Dat het college maatregelen gaat nemen zodat de woonerven gaan voldoen aan de landelijke inrichtingseisen.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-veilige-woonerven
 

Moties Zelfbewoningsplicht en Antispeculatiebeding (22-04-2021)

Doel: Nieuw Goes wil een zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding invoeren, waardoor voorkomen wordt dat huizen in handen vallen van woningbeleggers. Echte woningzoekenden hebben hierdoor meer kans om een woning te kopen. Veel Nederlandse gemeenten hebben deze middelen al ingevoerd. Met onze 2 moties stelden wij voor deze middelen zo snel mogelijk ook in Goes in te voeren. Helaas was hiervoor geen meerderheid. Wel was er een meerderheid voor een aangepaste motie om eerst nader onderzoek te (laten) doen naar deze middelen.

Resultaat: Unaniem aangenomen

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-onderzoek-sturingsinstrumenten-woningmarkt

Motie Oplossingen voor Tekortkomingen Burgerparticipatieproces Recreatiezone Wolphaartsdijk (25-03-2021)

Doel: In deze motie verzochten wij het college met oplossingen te komen voor de onrust en ontevredenheid over het verloop van de inspraakrondes en de verwerking van de inspraak in de conceptvisie.

Resultaat: Verworpen (9-14)

Lees de motie en meer uitleg via deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-oplossingen-voor-tekortkomingen-burgerparticipatieproces-conceptvisie-recreatiezone-wolphaarts

Motie Intervence (25-02-2021)

Doel: In deze motie hebben we verschillende verzoeken gedaan n.a.v. de problemen met Intervence waardoor de jeugdzorg in Zeeland onder druk staat.

Resultaat: Verworpen (7-17)

Lees de motie en meer uitleg via deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-intervence

Motie Aanpakken Leegstand Goes (26-11-2020)

Doel: Hiermee stelden we voor om een bemiddelaar aan te stellen die winkeliers actief ondersteunt bij verlichting van hoge maandlasten en meedenkt aan oplossingen voor leegstand en hiervoor een plan van aanpak opstelt.

Resultaat: Verworpen (3-21)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-aanpakken-leegstand-goes

Motie Verkoop 5 Gram Softdrugs (26-11-2020)

Doel: Vrijwel overal in Nederland mogen coffeeshops 5 gram softdrugs per persoon per dag verkopen. In Goes is dit 3 gram. Wij willen dat ook Goes 5 gram toestaat, om het aantal verkeersbewegingen te laten afnemen en de illegale straathandel te verzwakken.

Resultaat: Verworpen (12-13)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-verkoop-5-gram-softdrugs

Motie Behoud Rijsnelheid Nieuwe Rijksweg (N664) (12-11-2020)

Doel: Op de Nieuwe Rijksweg gaat de snelheid omlaag van 80 naar 60 km/u. Wij zijn tegen deze verlaging voor het weggedeelte vanaf de verkeerslichten met de Nieuwedijk (weg naar Wolphaartsdijk) tot aan de ingang van ’s-Heer Arendskerke en Eindewege, omdat dit tot toenemend verkeer op minder geschikte wegen leidt.

Resultaat: Verworpen (7-18)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-behoud-rijsnelheid-nieuwe-rijksweg-n664

Motie Woonerven (12-11-2020)

Doel: Deze motie had o.a. als doel om de snelheidsoverschrijdingsnorm voor woonerven te veranderen naar de maximaal geldende snelheid van 15 km/u, n.a.v. de bizarre situatie dat Goes de snelheidsoverschrijdingsnorm van 30 km/u voor woonerven hanteert.

Resultaat: Verworpen (10-15)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-woonerven

 

Schriftelijke Vragen Brandveiligheid Hoge Gebouwen (28-09-2020)
Aanleiding: Het nieuws dat veel gemeenten de inventarisatie van mogelijke risicopanden niet hebben uitgevoerd. 
Doel: Vragen naar de inventarisatie voor Goes, dat de gemeente de mogelijkheid voor aanvullende eisen gaat gebruiken en ouderen gaat helpen met het zorgen voor een veilige thuissituatie.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/ook-in-goes-hoge-gebouwen-graag-brandveilig

Motie Van landbouwgrond naar natuurgebied Veerse Meer (09-07-2020)

Doel: Nieuw Goes heeft met deze motie verzocht om in de Gebiedsvisie Veerse Meer op te nemen dat kansen worden aangegrepen om landbouwgronden om te zetten in natuurgebieden.

Resultaat: Aangenomen (12-11)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-van-landbouwgrond-naar-natuurgebied-veerse-meer

Motie Openbare Oevers Veerse Meer (09-07-2020)

Doel: In deze motie hebben wij verzocht om in de Gebiedsvisie Veerse Meer vast te leggen dat ontwikkelingen alleen kunnen doorgaan zolang de openbare toegankelijkheid van de oevers zoveel mogelijk behouden blijft. Wij willen het liefst volledige toegankelijkheid. Natuurlijk is eerst de vraag of de ontwikkeling zelf wel een goed idee is.

Resultaat: Aangenomen (17-7)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-openbare-oevers-veerse-meer

Schriftelijke Vragen Aanpak Zwerfafval (11-06-2020)
Aanleiding: De toename van zwerfafval op en in de omgeving van de fastfoodboulevard.
Doel: Dat het College de speciale afvalbak ‘G-snake’ aanschaft, omdat deze afvalbak in andere Nederlandse gemeenten tot minder zwerfafval leidde. 
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-aanpak-zwerfafval
 

Motie Uitstellen Huurverhoging Vanwege Coronacrisis (28-05-2020)

Doel: Nieuw Goes heeft het college hiermee verzocht om in de afspraken met Beveland Wonen vast te leggen dat de huurverhoging zou worden uitgesteld tot ten minste 1 januari 2021. Veel woningcorporaties in Nederland stelden de huurverhoging wel uit, Beveland Wonen echter verhoogde de huren met het landelijk maximaal toegestane percentage van gemiddeld 2,6%.

Resultaat: Verworpen (4-20)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-uitstellen-huurverhoging-goes

Schriftelijke Vragen Uitstellen Huurverhoging Door Coronacrisis (03-05-2020)
Aanleiding: Het feit dat Beveland Wonen de huren met gemiddeld 2,6% verhoogt terwijl veel woningcorporaties in Nederland de huurverhoging uitstellen vanwege de Coronacrisis. Zo is de helft van de uitzendkrachten op straat beland. Ook is in de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aangenomen met als doel dat de huurverhoging wordt uitgesteld.
Doel: Dat het college in de Prestatieafspraken met Beveland Wonen vastlegt dat de huurverhoging ten minste tot 1 januari 2021 wordt uitgesteld. 
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/stop-de-huurverhoging
 

Motie Nederlandse Schuldhulproute (23-01-2020):

Doel: Nieuw Goes heeft hiermee verzocht om te bekijken of aansluiting bij de Nederlandse Schuldhulproute waardevol is. Begin 2022 is duidelijk geworden dat het college zich hierbij heeft aangesloten.

Resultaat: Niet in stemming gebracht omdat de wethouder toezegde het middel te gaan bekijken.

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-nederlandse-schuldhulproute

Motie Afvalstoffenheffing (19-12-2019)

Doel: Omdat er in de gemeente Goes zo goed afval wordt gescheiden en daardoor de bakken minder vaak geleegd worden, komt het college geld tekort. Daarom stelde het college voor de afvalstoffenheffing extra te verhogen. In onze motie verzochten we deze boete op goed afval scheiden niet door te voeren. Het tekort kan namelijk ook anders worden opgelost.

Resultaat: Verworpen (3-19)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-afvalstoffenheffing-goes

Schriftelijke Vragen Teruglopend Aantal Agenten (16-12-2019)
Aanleiding: Dat er 40 tot 50 agenten van de politieregio Zeeland West-Brabant worden overgeplaatst naar de grote steden.
Doel: O.a. vragen met hoeveel agenten het Goese korps daalt, of de noodhulp in Goes onder druk staat en of het college samen met de regio een lobby wil starten om de verdeling van agenten zoveel als mogelijk recht te trekken.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/afname-aantal-agenten
 

Motie van Afkeuring Omnium (21-11-2019)

Doel: De motie spreekt haar afkeuring uit over het feit dat bij het voorstel voor het Tropisch Bos belangrijke risico’s in de bijlagen waren verstopt. Met deze motie stelden wij voor om een openbare bijeenkomst te organiseren waarbij de betrokken (voormalig) wethouders, openstaande vragen hadden kunnen beantwoorden, zoals waarom nooit marktonderzoek is gedaan. Overigens zat Nieuw Goes nog niet in de gemeenteraad toen het voorstel voor het Tropisch Bos werd aangenomen.

Resultaat: Verworpen (3-21)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-van-afkeuring-omnium

Motie Parkeerverwijssysteem (21-11-2019)

Doel: Met deze motie wilden wij voorkomen dat €400.000 wordt uitgegeven aan het instellen van een dynamisch parkeerverwijssysteem, zonder dat eerst goed onderzoek is gedaan naar de noodzaak van zo’n systeem.

Resultaat: Verworpen (5-19)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-parkeerverwijssysteem

Motie Second Opinion Onderzoek Sociale Huurwoningmarkt (07-11-2019):

Doel: Met deze motie verzochten wij om onderzoek te doen naar de sociale huurwoningmarkt, naar aanleiding van het tekort aan sociale huurwoningen. Dit onderzoek had het college ervan moeten overtuigen dat er meer sociale huurwoningen nodig zijn.

Resultaat: Verworpen (3-21)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-second-opinion-sociale-huurwoningmarkt

Motie Subsidiedeskundige (07-11-2019)

Doel: Nieuw Goes heeft verzocht een subsidiedeskundige aan te nemen of op te leiden, omdat Goes weinig EU-subsidies binnenhaalt. In bijvoorbeeld de gemeente Middelburg is dit per inwoner €92,69, in Goes slechts €25,23.

Resultaat: Aangenomen (21-3)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-subsidiedeskundige

Motie Versnellingskamers Flexwonen (07-11-2019)

Doel: Hiermee deden we het verzoek om als gemeente Goes aan te sluiten bij de Versnellingskamers Flexwonen, omdat het bouwen en aanpassen van huizen hierdoor sneller kan verlopen.

Resultaat: Verworpen (9-15)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-versnellingskamers-flexwonen

Motie Openbaar Subsidieregister (07-11-2019)

Doel: In deze motie verzochten we het college om een openbaar subsidieregister in te voeren, zodat transparantie richting inwoners en controle op subsidies wordt vergroot.

Resultaat: Aangenomen (23-1)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-openbaar-subsidieregister

Schriftelijke Vragen Winst Zorginstellingen (09-10-2019)
Aanleiding: Een onderzoek van Follow the Money en KRO-NCRV’s Pointer en Reporter Radio waaruit blijkt dat de hoge winsten van 97 zorginstellingen niet incidenteel en niet verklaarbaar zijn, waarbij een in Goes gevestigde zorginstelling op die lijst voorkomt. 
Doel: Dat het college in gesprek gaat met die zorginstelling en indien nodig een onderzoek instelt naar de situatie.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-winst-zorginstellingen
 

Schriftelijke Vragen ATAD (19-05-2019)
Aanleiding: De nieuwe belastingverzwaring (ATAD) waardoor woningcorporaties nog meer belasting moeten gaan betalen en daardoor minder kunnen investeren in o.m. nieuwbouw. 
Doel: Dat de gemeente in navolging van andere gemeenten bij het ministerie gaat verzoeken om de ATAD niet door te voeren voor woningcorporaties. En dat meer huurders in de gemeente Goes geen of een lagere huurverhoging krijgen.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-atad

 

Schriftelijke Vragen Spooroverlast (30-04-2019)
Aanleiding: De overlast die omwonenden ondervinden van het spoor.
Doel: Dat het college acties gaat ondernemen om de klachten te verminderen.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/overlast-aan-het-spoor
 

Motie G-snake (18-04-2019)

Doel: Met deze motie hebben wij het college verzocht speciale afvalbakken aan te schaffen, voor plaatsing op en rondom de fastfoodboulevard. Deze bak stimuleert gedragsverandering en is in andere Nederlandse gemeente bewezen effectief in de strijd tegen zwerfafval.

Resultaat: Verworpen (4-20)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-g-snake

Schriftelijke Vragen Eenzaamheid (21-02-2019)
Aanleiding: Het feit dat alle vormen van eenzaamheid in de gemeente Goes vaker voorkomen dan landelijk gemiddeld.
Doel: O.a. dat de gemeente Goes mee gaat doen aan het actieprogramma Eén Tegen Eenzaamheid.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/eenzaamheid-aanpakken
 

Motie LHBT-actieplan (21-02-2019)

Doel: Met deze motie verzochten we het college om met een LHBT-actieplan te komen, onder andere n.a.v. het feit dat Zeeuwse LHBT-jongeren vaker een slechte gezondheid ervaren, vaker aan zelfmoord denken en vaker slachtoffer zijn van pesten dan gemiddeld in Nederland.

Resultaat: Verworpen (8-17)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-lhbt-actieplan-goes

Schriftelijke Vragen Verkeersoverlast ’s-Heer Hendrikskinderenstraat (13-02-2019)
Aanleiding: Gevaarlijk verkeersgedrag van automobilisten die te hard rijden en fietsers inhalen over de stoep.
Doel: Dat er snelheidsbeperkende maatregelen genomen worden.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/op-weg-naar-een-veilige-straat
 

Schriftelijke Vragen Klachten Sabewa (27-11-2018)
Aanleiding: Het enorme aantal klachten over de trage afhandeling van aanvragen tot kwijtschelding.
Doel: Dat de gemeente Goes druk uitoefent op Sabewa zodat de problemen snel worden opgelost.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/2018/11/27/ng-in-actie-over-klachten-sabewa
 

Motie tegen Wilde Kattenjacht (22-11-2018)

Doel: Hiermee verzochten we het college om de Provincie Zeeland te verzoeken het plan voor de kattenjacht in te trekken.

Resultaat: Verworpen (6-18)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-kattenjacht

Motie Themajaar (22-11-2018)

Doel: Hierbij verzochten we geen gemeentelijke bijdrage voor het nieuwe themajaar te geven, maar enkel ambtelijke ondersteuning te bieden, zodat veel gemeenschapsgeld bespaard zou worden.

Resultaat: Verworpen (3-22)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-themajaar-goes

Motie Kinderen In Armoede (08-11-2018)

Doel: We hebben het college verzocht om kinderen die opgroeien in armoede tijdens de Kerstperiode tegemoet te komen met een presentje vanuit de gemeente.

Resultaat: Verworpen (3-22)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-kinderen-in-armoede

Motie Pas Op De Plaats (08-11-2018)

Doel: Met deze motie hebben we het college verzocht om met een financieel voorstel te komen om de schuldquote te verlagen naar 100%, omdat de schuldquote te snel stijgt.

Resultaat: Verworpen (3-22)

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-pas-op-de-plaats

Schriftelijke Vragen Heropening Asielzoekerscentrum Goes (25-10-2018)
Aanleiding: De heropening van het AZC in Goes.
Doel: Het verzoek voor heropening afwijzen of afspraken maken om het aantal asielzoekers in het AZC flink te verminderen. 
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/2018/10/26/ng-verzoekt-college-om-heropening-azc-niet-door-te-laten-gaan
 

Schriftelijke Vragen Buys Ballotstraat (16-10-2018)
Aanleiding: De gevaarlijke verkeerssituatie in de Buys Ballotstraat, o.a. door de vele vrachtwagens.
Doel: Het instellen van een vrachtwagenverbod voor de Buys Ballotstraat.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-buys-ballotstraat
 

Schriftelijke Vragen Reconstructie kruispunt Kloetingseweg, Populierenstraat en Rembrandtlaan (01-10-2018)
Aanleiding: de aanpassingen aan dit kruispunt en de gebrekkige communicatie door de gemeente met de omwonenden hierover.
Doel: het verkrijgen van een onderbouwing waarom de opstelplaats vanuit de Rembrandtlaan wordt weggehaald en niet tot een onveiligere situatie leidt.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-reconstructie-kruispunt-kloetingseweg-populierenstraat-en-rembrandtlaan
 

Schriftelijke Vragen Samen Goedkoper Verzekerd (30-09-2018)
Aanleiding: de invoering van een collectieve zorgpolis in de gemeente Rotterdam, wat aansluit op ons standpunt.
Doel: dat de gemeente Goes ook een collectieve zorgpolis krijgt voor alle inwoners.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-samen-goedkoper-verzekerd
 

Schriftelijke Vragen Taxistandplaatsen Stationsplein (09-09-2018)
Aanleiding: het probleem van o.a. voertuigen die zich bevinden op de taxistandplaatsen.
Doel: dat er maatregelen genomen worden om dit probleem aan te pakken.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-taxistandplaatsen-stationsplein
 

Schriftelijke Vragen Onvoldoende voor vaststellen WOZ-waarde (09-09-2018)
Aanleiding: het feit dat de gemeente Goes een onvoldoende heeft gekregen van de Waarderingskamer.
Doel: vragen welke acties ondernomen gaan worden om het afhandelen van belastingzaken te verbeteren.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-onvoldoende-voor-vaststellen-woz-waarde
 

Schriftelijke Vragen Extra Agenten Politiedistrict Zeeland West-Brabant (12-07-2018)
Aanleiding: de toekenning van 135 extra agenten voor het politiedistrict Zeeland West-Brabant.
Doel: het starten van een actie door de gemeente Goes om extra agenten in de gemeente Goes gestationeerd te krijgen.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-extra-agenten-politiedistrict-zeeland-west-brabant
 

Schriftelijke Vragen Bijenwelzijn in Goes (19-06-2018)
Aanleiding: dat Goes de status van ‘bijvriendelijke gemeente’ niet heeft.
Doel: dat Goes maatregelen neemt om de status ‘bijvriendelijke gemeente’ te krijgen.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-bijenwelzijn-in-goes
 

Schriftelijke Vragen Overlast Park Valckeslot (13-06-2018)
Aanleiding: de overlast in het park Valckeslot door hangjongeren.
Doel: vragen welke acties het college onderneemt om deze overlast te stoppen dan wel te verminderen.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-overlast-park-valckeslot
 

Schriftelijke Vragen Code Verantwoordelijk Marktgedrag (10-06-2018)
Aanleiding: de opgestelde Code Verantwoordelijk Marktgedrag die is opgesteld om excessen bij het aanbieden van facilitaire diensten tegen te gaan.
Doel: dat de gemeente Goes de Code Verantwoordelijk Marktgedrag net zoals andere gemeenten ook ondertekent.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/schriftelijke-vragen-code-verantwoordelijk-marktgedrag

 

Motie Afschaffen Hondenbelasting (31-05-2018)

Doel: In deze motie verzochten wij het college de hondenbelasting af te schaffen.

Resultaat: Unaniem aangenomen

Lees de motie en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/motie-afschaffen-hondenbelasting-goes

Schriftelijke Vragen Diftar (15-05-2018)
Aanleiding: het probleem dat de bakken (240 liter) te groot zijn voor mensen met een handicap en senioren en er geen gereduceerd tarief geldt voor een kleine afvalbak.
Doel: vragen op welke manieren het college deze problemen gaat oplossen.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/2018/05/22/ng-vragen-over-diftar

 

Schriftelijke Vragen ikwilvervoer.nl (19-04-2018)
Aanleiding: een nieuwe reisplanner die een breed scala aan vervoersmogelijkheden en aanverwante informatie in beeld brengt voor de reiziger.
Doel: onder meer dat de gemeente Goes zich aansluit bij dit initiatief.
Lees de vragen en meer uitleg op deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/2018/05/15/ng-vragen-over-ikwilvervoernl

 

bottom of page