top of page
 • Foto van schrijverSteven Mareels

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het UVW nooit eerder gezien. De helft van de uitzendkrachten is al op straat beland door de Coronacrisis. In de sectoren die het hardst geraakt worden, werken relatief veel werknemers met een laag salaris. Tegelijkertijd heeft 26% van de huurders zulke hoge woonlasten dat bespaard moet worden op voeding. Beveland Wonen echter wil gebruikmaken van de maximaal toegestane huurverhoging van 2,6%. Huurders die in de problemen komen wil ze helpen met een betalingsregeling. Wij vinden dat Beveland Wonen veel te weinig oog heeft voor de ingrijpende gevolgen van deze crisis. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat Beveland Wonen genoeg financiële reserves heeft. Wij hebben het College daarom verzocht met Beveland Wonen vast te leggen dat de huurverhoging wordt uitgesteld tot ten minste 1 januari 2021. We hebben hetzelfde verzoek gedaan voor de particuliere verhuurders. De SP diende deze motie mede in maar helaas waren alle andere partijen tegen, waardoor dit voorstel is weggestemd.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 28 mei 2020.


Constaterende dat:

 1. De Coronacrisis een aanzienlijke economische impact heeft en er in alle scenario's recessie optreedt.

 2. In de sectoren die het hardst geraakt worden, relatief veel werknemers werken met een laag salaris.

 3. De Coronacrisis bovenop bestaande problemen komt. Zo heeft 26% van de huurders dergelijk hoge woonlasten dat basisuitgaven niet meer gedaan kunnen worden, en deze huurders besparen op een elementaire uitgavenpost als voeding.

 4. De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties 2019 laat zien dat Beveland Wonen een aanzienlijk hogere IBW 2019 heeft dan het landelijk gemiddelde. Voor RWS en R&B Wonen was de IBW 2019 respectievelijk €14.297 en €24.658, terwijl het landelijk gemiddelde €12.605 bedroeg.

 5. Beveland Wonen veel reserves heeft en niet in de financiële problemen zou komen bij huurbevriezing volgens de huurdersverenigingen. Het College erkent dat Beveland Wonen voldoende financiële middelen heeft. De fusie tussen RWS en R&B Wonen een besparing van minimaal 1 miljoen euro zou opleveren.

 6. Vereniging van Woningcorporaties Aedes stelt dat reeds 1 op 10 woningcorporaties ervoor kiest om de huuraanpassing van 1 juli uit te stellen vanwege de Coronacrisis.

 7. In de Tweede Kamer met een meerderheid van 93 stemmen een motie is aangenomen waarbij de regering verzocht wordt een moreel beroep te doen op woningcorporaties om de voorgenomen huurverhoging uit te stellen wegens de Coronacrisis.

 8. Beveland Wonen de huren per 1 juli 2020 wil verhogen met gemiddeld 2,6% en hiermee gebruikmaakt van de maximaal toegestane huurverhoging volgens het Sociaal Huurakkoord.

 9. De huurdersverenigingen tot 2x toe hebben aangedrongen bij Beveland Wonen om vanwege de Coronacrisis de huren te bevriezen.


Overwegende dat:

 1. De economische situatie in Nederland, en de grote onzekerheden over wat nog op Nederland afkomt als gevolg van de Coronacrisis (waarbij de sectoren die het hardst getroffen worden ook de sectoren zijn waar relatief veel werknemers met een laag salaris werken) zorgwekkend zijn.

 2. Het treffen van maatwerk in de vorm van een betalingsregeling onvoldoende is, omdat het hier slechts gaat om uitstel, terwijl de onzekerheden over hoe lang en in welke hoedanigheid de Coronacrisis aanhoudt, groot zijn.

 3. Beveland Wonen gebruik moet maken van de mogelijkheid het voorstel, om de maximaal toegestane huurverhoging door te voeren, in te trekken en de huurverhoging uit te stellen tot ten minste januari 2021.


Verzoekt het College:

 1. Voor 1 juli 2020 in de Prestatieafspraken met Beveland Wonen vast te leggen dat de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2020 wordt uitgesteld tot ten minste 1 januari 2021 vanwege de Coronacrisis.

 2. Indien vastlegging in de Prestatieafspraken niet mogelijk is, voor 1 juli 2020 een schriftelijk verzoek in te dienen bij Beveland Wonen waarin wordt verzocht om de voorgenomen huurverhoging per 1 juli 2020 uit te stellen tot ten minste 1 januari 2021 vanwege de Coronacrisis.

 3. Op de particuliere verhuurders die in de gemeente Goes huurwoningen verhuren in de sociale sector en/of in de vrije sector (met een geliberaliseerd huurcontract), voor 1 juli 2020 schriftelijk een moreel beroep te doen om een eventueel voorgenomen huurverhoging uit te stellen tot ten minste 1 januari 2021 omwille van de Coronacrisis.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde,

Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen


Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

bottom of page