top of page

Schriftelijke vragen: Op gang brengen woningmarkt

Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over manieren om het woningtekort te verkleinen.


Algemene Toelichting

In verschillende gemeenten in Nederland zijn nieuwe initiatieven gestart om het woningtekort te verkleinen en de toegankelijkheid van de woningmarkt te vergroten. Nieuw Goes zou graag zien dat deze initiatieven navolging krijgen in de gemeente Goes. Per initiatief wordt toegelicht wat het precies inhoudt en vervolgens worden hier een of meerdere vragen over gesteld. Ook hebben we enkele vragen over de plannen voor de sociale huur- en vrije sectorhuurwoningen.


DEEL 1: DEELKOOPREGELING VOOR BETAALBARE KOOP

De gemeente Zaanstad heeft de regeling ‘Betaalbare Koopwoningen Zaanstad’ (BKZ) opgezet. Bij deze regeling wordt de woning gesplitst tussen opstal en grond. De koper koopt een percentage van de opstal. Het overige percentage is het aandeel van BKZ. De grond onder de woning wordt in erfpacht uitgegeven. Hierdoor kan de koopprijs van de woning laag blijven.


Wanneer de erfpachtwaarde van de woning €200.000 is en de koper 60% heeft betaald, moet de overige €80.000 in (deel)tranches worden aangekocht. Ieder jaar wordt het inkomen getoetst aan de inkomensgrenzen. Op basis van deze inkomenstoets wordt bepaald wat de hoogte van de erfpachtcanon is en hoeveel (deel)tranches moeten worden afgenomen. Afname van tranches kan verplicht worden als iemand over voldoende objectieve financieringscapaciteit (vermogen) beschikt. Bij een dalend inkomen door bijvoorbeeld werkloosheid, zal dit meestal betekenen dat de (deel)tranche later hoeft te worden aangekocht. Een dalend inkomen kan ook leiden tot een lagere erfpachtcanon in het volgende jaar. Als iemands inkomen heel sterk stijgt, maakt de regeling het aantrekkelijk om de woning volledig aan te kopen.


Wanneer de woning voor 100% is aangekocht, hoeft er enkel nog erfpacht te worden betaald. De erfpacht kan ook eeuwigdurend worden afgekocht. De koper is eigenaar van het huis. Kleine verbouwingen zoals een nieuwe keuken of dakkapel zijn toegestaan. De koper kan de grond zelf inrichten, zolang de waarde van de grond niet verminderd.


Als de woningwaarde niet stijgt, blijft de waarde van de (deel)tranches gelijk, evenals het erfpachtrecht. Bij een dalende marktwaarde dalen ook de (deel)tranches en worden deze voor de koper dus goedkoper. Als de marktwaarde met 5% stijgt, stijgen de (deel)tranches ook met 5%.


De gemeente Zaanstad heeft de BKZ-regeling opgezet zodat ook mensen met een inkomen dat nu niet toereikend is om een woning te kunnen kopen, maar waarvan het de verwachting is dat het inkomen gaat stijgen, een woning kunnen aanschaffen. Het kan zowel om nieuwbouwwoningen als bestaande woningen gaan. De regeling is alleen voor mensen die in de gemeente ingeschreven staan of gaan worden.


Door de oververhitte woningmarkt en alsmaar stijgende huizenprijzen is het voor veel woningzoekenden onmogelijk een woning te kopen. Nieuw Goes ziet deze deelkoopregeling als kansrijk voor het vergroten van de bereikbaarheid van koopwoningen voor woningzoekenden. Zoals voor starters en huurders die door een relatie of nieuwe baan hun inkomen zien stijgen en willen doorstromen van een sociale huurwoning naar een koopwoning.

1. Wij vragen ons daarom af of het College bereid is om te onderzoeken in hoeverre een soortgelijke deelkoopregeling haalbaar is voor de gemeente Goes?


DEEL 2: HUIZEN SPLITSEN

De gemeente Bergen stimuleert het splitsen van woningen, zodat meer mensen die een groot huis bezitten deze opdelen in meerdere kleinere woningen. Een ouder echtpaar kan dan bijvoorbeeld beneden blijven wonen terwijl de bovenste verdieping kan worden verhuurd of verkocht. In de bovenwoning kan bijvoorbeeld een jongere gaan wonen.


In de gemeente Bergen wonen relatief veel 65+’ers, die vaak in grote huizen wonen. Kleiner gaan wonen kan voor deze mensen praktisch zijn. De gemeente Bergen heeft de vergunning voor splitsen daarom gratis gemaakt. De kosten van de vergunningprocedure gaat de gemeente betalen. Bergen hoopt dat er tussen de 25 en 50 woningen per jaar gesplitst gaan worden op een totaal van 14.750 huizen.


Bij woningsplitsing verandert één zelfstandige woning in twee of meer zelfstandige woningen. Elke woning heeft een eigen keuken, badkamer en wc. Woningsplitsing is dus iets anders dan verkamering. Bij verkamering worden de keuken, badkamer en wc gedeeld.


De gemeente Bergen stelt eisen aan de minimale oppervlakte. Zo moet de gesplitste woning minimaal 50 m2 groot zijn. In de gemeente Heemstede wordt nagedacht over het verlagen van de minimale oppervlakte naar 40 m2 voor het bevorderen van het aantal kleine woningen.


Gemiddeld is 19,5% van de mensen in Nederland 65 jaar of ouder. In de gemeente Goes ligt dit percentage met 23,7% aanzienlijk hoger. In 2020 was de gemiddelde huishoudensgrootte in Nederland 2,14. In Goes was dit 2,10. Nieuw Goes verwacht daarom dat ook in Goes belangstelling zal zijn voor het splitsen van woningen. Door het splitsen van huizen kunnen snel meer woningen beschikbaar komen.


2. Nieuw Goes zou daarom graag zien dat het College actief beleid gaat voeren om woningsplitsing te bevorderen, bijvoorbeeld door gericht senioren aan te schrijven die in een groot huis wonen en hen te wijzen op de voordelen van woningsplitsing. Onze vraag is of het College hiertoe bereid is?


DEEL 3: GEÏNDUSTRIALISEERDE BOUW

Bij geïndustrialiseerde bouw wordt de woning voor het grootste deel in de fabriek gebouwd.

Deze woningen worden vaak geassocieerd met tijdelijkheid. Inmiddels worden er ook geïndustrialiseerde huizen voor permanente bewoning gebouwd, bijvoorbeeld gezinswoningen van rond de 100 vierkante meter met twee of drie slaapkamers. Deze huizen kunnen 30 tot 50 procent sneller worden gebouwd dan de op de bouwplaats traditioneel gebouwde huizen. Geïndustrialiseerd bouwen levert een kostenbesparing van zo’n 30% op, waardoor fabriekswoningen gezien worden als oplossing voor het gebrek aan betaalbare koop- en huurwoningen.


Als de groei van modulaire bouw nu start en jaarlijks in gelijke stappen toeneemt tot 50%, kunnen er tot 2030 146.000 extra woningen worden gerealiseerd. Hierdoor zou het tekort in 2030 kunnen afnemen van de nu voorspelde 206.000 tot 60.000, aldus ABN Amro.


Er zijn echter nog een aantal struikelblokken. Hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer wijst hierbij op de verschillende eisen die per gemeente gelden. De bouw is vaak kleinschalig, waardoor het bouwen in grote hoeveelheden lastig is. Dit is wel nodig om te kunnen standaardiseren. De basis moet een standaardproduct zijn. Aan de buitenkant zijn wel unieke wensen mogelijk, bijvoorbeeld op basis van de architectonisch lokale situatie.


Bouwbedrijven die fabriekswoningen bouwen, willen bouwlocaties zodat zij de woningen kwijtkunnen, aldus branchevereniging NVB Bouw. Voorlopig zijn hiervan onvoldoende locaties aangewezen. In Friesland hebben meerdere gemeenten nu concrete afspraken gemaakt voor de bouw van een paar honderd woningen.


Nieuw Goes ziet in geïndustrialiseerde bouw een kans voor het sneller bouwen van betaalbare woningen.

3. Hoe staat het College t.o.v. geïndustrialiseerde bouw en in welke mate maakt geïndustrialiseerde bouw onderdeel uit van de huidige woningbouwplanning voor de gemeente Goes, mogelijk als onderdeel van een Zeeuws project?


DEEL 4: FLEXWONEN

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Aedes en de VNG hebben de doelstelling uitgesproken om in 2021 en 2022 10.000 flexwoningen te realiseren.


Spoedzoekers

Volgens cijfers van Platform 31 is circa 10% van de Nederlandse bevolking een ‘spoedzoeker’. Spoedzoekers zijn mensen die snel een huis nodig hebben. Dit gaat om starters, mensen die net gescheiden zijn of waarvan de relatie is stukgelopen, studenten, mantelzorgers die tijdelijk ergens anders moeten wonen, uittreders van de maatschappelijke opvang die zelfstandig willen wonen, statushouders, mensen met nieuw of tijdelijk werk of expats en arbeidsmigranten. Door de oververhitte woningmarkt is het voor een spoedzoeker heel moeilijk of onmogelijk om een huis te vinden. Flexwoningen zijn bedoeld voor tijdelijke bewoning. Jongeren tussen de 18 en 28 jaar kunnen 5 jaar huren en mensen van 28 jaar of ouder maximaal 2 jaar. Op die manier blijven de woningen echt voor spoedzoekers dienen.


Een groot voordeel van flexwoningen is dat deze snel kunnen worden gebouwd. De huizen kunnen in circa 8 maanden bewoonbaar zijn, zoals in ’s-Hertogenbosch. De kwaliteit van deze woningen is hoog en is niet te vergelijken met de containerwoningen van vroeger. Andere voordelen van flexwoningen zijn dat ze gemakkelijk te verplaatsen, demonteren, aan te passen, stapelen en hergebruiken zijn. Doordat flexwoningen in de fabriek worden gebouwd, is er ook minder bouwafval en overlast. Bestaande projecten waar diverse groepen samenwonen, hebben de voordelen op sociaal vlak aangetoond, zoals een betere integratie en minder eenzaamheid.

De minister van BZK heeft de wens uitgesproken ‘’dat het flexwonen doorgroeit tot een volwaardig segment op de woningmarkt, naast de reguliere huur- en koopsector’’. Daarom roept ze gemeenten onder meer op ‘’om op zoek te gaan naar geschikte locaties’’.


Stimuleringsaanpak Flexwonen

Volgens de minister blijven veel kansen onbenut. Daarom is een stimuleringsaanpak ontwikkeld om het flexwonen een impuls te geven. Deze aanpak moet de knelpunten wegnemen. De doelstelling van 10.000 flexwoningen is uit zicht omdat er veel te weinig flexwoningen bijkomen. Volgens Aedes moeten gemeenten meer grond beschikbaar stellen.


Om de financiële haalbaarheid te vergroten, is de Crisis- en Herstelwet aangepast waardoor het i.p.v. 10 jaar mogelijk wordt om 15 jaar af te wijken van het bestemmingsplan. Daarnaast worden tijdelijke en flexibele woningen vrijgesteld van de verhuurdershefing. Een voorwaarde van deze vrijstelling is dat het geen gronden zijn met een woonbestemming. Door deze stimuleringsmaatregelen wordt de exploitatie meer rendabel.


De minister schrijft dat veel organisaties capaciteit tekortkomen. Daarom worden gemeenten die een projectvoorstel indienen, ondersteund door onder meer de Versnellingskamers, de Taskforce Nieuwbouw en een kleine financiële stimulans. Ook zijn er instrumenten ontwikkeld ter ondersteuning, zoals de handreiking ‘Aan de slag met flexwonen!’.


Praktijkvoorbeelden

Verschillende gemeenten zijn al flink aan de slag gegaan met flexwonen, zoals in de gemeente Putten waar door de woningstichting momenteel 20 flexwoningen gerealiseerd worden voor 1- en 2-persoonshuishoudens en er nog eens 60 extra op de planning staan. In de gemeente Aalten, in de Achterhoek, worden momenteel ‘Uuthuuskes’ gerealiseerd. Dit zijn flexwoningen die voornamelijk bedoeld zijn voor starters. Jongeren kunnen lid worden van de Achterhoekse Wooncoöperatie. Omdat de gemeenten financieel bijspringen door een lage pacht, hebben de woningen een lage huurprijs. Op deze manier hopen de gemeenten het wegtrekken van jongeren uit de gemeente tegen te gaan. In Drachten wordt gebouwd aan 48 flexwoningen voor jongeren van 18 t/m 27 jaar, waaronder 10% statushouders, die tien jaar blijven staan. In Panningen in de gemeente Peel en Maas is door een woningcorporatie een flexwoningencomplex voor 48 spoedzoekers gerealiseerd, wat ongeveer tien jaar zal blijven staan. In Purmerend is een uniek project. De gemeente is namelijk zelf opdrachtgever voor de bouw van 200 tijdelijke woningen. In het Limburgse Weert zijn 30 ‘Kompaswoningen’ gebouwd voor één- en tweepersoonshuishoudens met een maximale huurtermijn van twee jaar. Een woningcorporatie heeft deze flexwoningen gebouwd omdat er nu veel vraag naar sociale huurwoningen is, maar dat in de toekomst anders kan zijn.


Het wegtrekken van jongeren is een van de problemen waar Zeeland en Goes mee kampen. Flexwoningen kunnen meer jongeren hier houden. Meerdere kavels op het Stationspark

zijn al jarenlang braakliggend en hebben geen woonbestemming, waardoor flexwoningen met vrijstelling van de verhuurdersheffing op die plek mogelijk zijn. Deze kavels liggen op een aantrekkelijke plek in de stad: vlakbij de binnenstad en het station. Aangezien er in Goes meerdere kantoren leeg staan en het thuiswerken ook na de Coronacrisis misschien vaker voor gaat komen, lijkt het ons aannemelijk dat de kavels op het Stationspark niet snel vol zullen raken.

4. Is het College daarom bereid om, mogelijk in samenwerking met (een) andere partij(en), werk te maken van het realiseren van flexwoningen, bijvoorbeeld op een van de kavels op het Stationspark?


DEEL 5: BEHOEFTE MIDDELDURE HUURWONINGEN GOES

In het woningbehoefteonderzoek uit 2019 van RIGO blijkt dat er in de periode 2019-2035 een toenemende behoefte is aan middeldure huurwoningen van boven de liberalisatiegrens. Voor de periode 2019-2025 gaat het om 130 woningen, voor 2025-2030 om 100 woningen en voor 2030-2035 ook om 100 woningen. Ook het woningmarktonderzoek van de Stec Groep heeft geconstateerd dat er een toenemende behoefte is aan vrije sectorhuurwoningen. Voor de periode 2019-2029 zou de opgave in de vrije sector bestaan uit 185 grondgebonden woningen en 320 appartementen.

Nieuw Goes is blij met de komst van minimaal 20 middeldure huurappartementen in het nieuwe winkelcentrum De Bussel. Gezien de aantallen waar de woningmarktonderzoeken over spreken, is er echter nog een grote opgave te gaan.


Op 10 oktober 2019 is de Woonvisie De Bevelanden 2019-2023 vastgesteld. Nieuw Goes heeft dit voorstel gesteund. We waren met name enthousiast over de volgende in de visie beschreven ambitie: ‘’Het is belangrijk dat er extra huurwoningen komen tussen de liberalisatiegrens (€710, peildatum 2018) en zo’n €900 per maand. We overwegen een bidbook voor de regio op te stellen om beleggers te verleiden om in onze woningmarkt te investeren.’’

5. We vragen ons af of dit bidbook reeds gerealiseerd is en zo ja wat dit bidbook heeft opgeleverd aan investeerders voor het realiseren van middenhuur in de gemeente Goes? Indien het bidbook nog niet af is, vragen wij ons af wanneer dit bidbook naar verwachting gereed komt?


In de op 17 september 2021 vastgestelde ‘Raamovereenkomst Prestatieafspraken De Bevelanden 2020-2023’ staat de volgende ontwikkelafspraak: ‘’Indien er behoefte is aan woningen voor middeninkomens en zij niet in de vrije sector terecht kunnen, treden partijen in overleg. Beveland Wonen is bereid om te onderzoeken als de gemeente daar opdracht toe geeft of zij zich kan inzetten voor de middeninkomens, daarbij rekening houdend met de vigerende wettelijke kaders en de primaire doelgroep.’’


Opschorting markttoets

Tot voor kort was het voor woningcorporaties lastig om huurwoningen tussen de 700 en 1000 euro te bouwen. Dit kwam door de markttoets waardoor gemeenten moesten onderzoeken of er geen private marktpartijen waren die de woningen wilden bouwen. Volgens Aedes leidde dit er in de praktijk toe ‘’dat corporaties helemaal niet meer bouwden voor middenhuur, omdat de gemeentelijke procedure vrijwel nooit werd opgestart’’.


In haar brief van 4 december 2020 schrijft de minister van BZK dat er een aanwijzing van de Woningwet aan de Autoriteit woningcorporaties is gegeven, waardoor de markttoets voor een periode van 3 jaar wordt opgeschort. Dit heeft tot gevolg dat woningcorporaties ‘’extra kunnen investeren in het middenhuursegment, sociale koop en gemengde projecten (sociaal en middenhuur)’’. Om deze extra investeringen zo snel mogelijk te stimuleren, is de opschorting met terugwerkende kracht van toepassing per 01-01-2021. Corporaties moeten de bouwplannen opnemen in openbare stukken, waaronder in de dPi (de Prognose informatie). Een dPi geldt voor 5 jaar, waardoor corporaties voor de komende 8 jaar, zonder rekening te hoeven houden met de markttoets, plannen kunnen ontwikkelen voor onder meer middenhuur.


Nieuw Goes zou graag zien dat de opschorting van de markttoets wordt benut.

6. Is het College bereid om Beveland Wonen te verzoeken plannen te ontwikkelen voor het realiseren van middenhuur en mogelijk sociale koop en dit in de Prestatieafspraken 2022 vast te leggen?


DEEL 6: BEHOEFTE SOCIALE HUURWONINGEN GOES

Uit het woningmarktonderzoek 2019 van de Stec Groep blijkt dat in Goes in de periode 2019-2029 een overschot van 255 grondgebonden sociale huurwoningen ontstaat, waarbij de Stec Groep het volgende schrijft: ‘’We merken hierbij op dat het nadrukkelijk gaat om theoretische overschotten: in de praktijk zal een deel van de jonge doelgroep die wil doorstromen naar een koopwoning de gewenste stap mogelijk niet kunnen maken. De druk op de sociale grondgebonden huurvoorraad blijft in dat geval aanwezig.’’ Voor dezelfde periode is er volgens de Stec Groep een toenemende behoefte aan 245 sociale huurappartementen.

RIGO onderscheidt in haar woningbehoefteonderzoek 4 scenario’s voor het bepalen van de woningbehoefte. Volgens 2 scenario’s is er in Goes in de periode 2019-2030 een toenemende behoefte van 110 tot 130 corporatiehuurwoningen en 160 tot 180 extra huurwoningen in totaal. Tegelijkertijd is het aantal reacties op vrijkomende corporatiehuurwoningen in de gemeente Goes enorm, bijvoorbeeld vanaf 15 juni: 189, 198, 209, 219, 240, 269, 283, 340, 345, 350, 375, 400, 405, 445, 541, 566, 583, 597, 620, 739, 752, 778, 860, 861 en 944, voor woningen (zowel appartementen zonder lift, maisonnettes en eengezinswoningen) die zijn toegewezen op basis van inschrijfduur of loting (zie de bijlage).


In de ‘Raamovereenkomst Prestatieafspraken De Bevelanden 2020-2030’ die op 17-09-2020 is vastgesteld, is afgesproken ‘’dat de omvang van de sociale huurwoningvoorraad qua aantal in principe minimaal op het niveau van 2017 blijft’’. Voor Nieuw Goes was dat de belangrijkste reden om tegen het voorstel te stemmen.


Tijdens de raadsvergadering van 12-11-2020 heeft mijn collega Vincent Mareels geïnterrumpeerd op wethouder De Goffau zijn relaas over het woningmarktbeleid. Vincent Mareels zei:

‘’Als ik met inwoners op straat praat over het onderwerp wonen, dan hoor ik heel vaak: ‘Mijn zoon of dochter kan geen sociale huurwoning vinden. Mijn zoon of dochter of ikzelf kan geen starterswoning vinden’. Hoe moet ik die uitlatingen van onze inwoners plaatsen met hetgeen u daarnet zegt over het woonbeleid?’’

Wethouder De Goffau reageerde als volgt:

‘’Ik heb het ook al in eerdere sessies aangegeven: er zijn prognoses die aangeven wat inderdaad de vraag is op het gebied van sociale woningen. Het is inderdaad zo dat als u kijkt naar de cijfers, en daar heeft u mij ook al meerdere keren aan gememoreerd, er is inderdaad een hele grote vraag en er is een gigantische inschrijving. Daar moet wel de nuance aangebracht worden dat heel veel mensen meerdere keren op dezelfde woning inschrijven waardoor dat een licht vertekend beeld geeft. En op het moment dat wij inderdaad constateren dat de prognoses zodanig positief zijn dat er inderdaad behoefte aan is, dan zal ik ook de laatste zijn die zal zeggen ‘ik behoud mij bij de prognoses zoals we die voorheen hadden’ en daar worden wij, ik monitor het continu, en op het moment dat bijsturing daarbij noodzakelijk is, en daar zal ik u ook zeker t.z.t. over informeren, dan zal ik daar ook op acteren.’’


Tijdens de raadsvergadering van 14 juli 2021 is het onderwerp van het tekort aan sociale huurwoningen door mijn collega Vincent Mareels opnieuw aan de orde gesteld. Hij interrumpeerde als volgt:

‘’Het betreft het onderwerp wonen. Dan hebben we het over sociale huurwoningen. Inmiddels hoor ik al verhalen van woningen waar bijna 1.000 keer op gereageerd wordt. Ik zou graag van de portefeuillehouder willen horen wat hij zegt tegen inwoners die problemen hebben om een sociale huurwoning te krijgen? Want ik heb het idee dat het probleem met de tijd steeds erger aan het worden is.’’

Wethouder De Goffau reageerde als volgt:

‘’Als wij kijken naar de wachtlijsten bij Beveland Wonen, waar we het dan specifiek in de

situatie van Goes over hebben, dan zijn die ten opzichte van landelijke gemiddelden bijzonder

laag. En de gigantische aantallen inschrijvingen waar de heer Mareels het over heeft, dat zijn ook woningzoekenden die in bepaalde gevallen bijvoorbeeld al zijn voorzien, alleen een andere woning prettig vinden of wenselijk vinden. Die kunnen ook mee-inschrijven, en dat resulteert er in veel gevallen ook in dat de inderdaad, tamelijk enorm hoge aantallen van 700 tot 1.000, soms zelfs tot 1.500 worden gehaald. Dat hangt ook mede samen met de populariteit en het type woning dat op het sociale woningaanbodnet wordt aangeboden. Dus daar zit wel een kleine nuance in. Dat neemt niet weg, en dat ben ik wel eens met de heer Mareels, dat op het moment dat er inderdaad de mogelijkheid is om de wachtlijsten verder te verkorten, en dat kan mede door inderdaad in de Prestatieafspraken aan te geven dat er een extra plus gezet moet worden op de te realiseren sociale woningbouw. Dat die altijd mooi is meegenomen, en dat er ook zeker op gestuurd wordt, ook mede op het verzoek van deze raad.’’


De uitspraken van wethouder De Goffau stemmen Nieuw Goes hoopvol. Tegelijkertijd zijn een jaar geleden wel de Prestatieafspraken voor 2020-2030 vastgesteld waarbij wordt ingezet op het stabiel houden van het aantal sociale huurwoningen in de Bevelanden. In deze afspraken wordt niet geschreven over een toename van het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Goes.

7. Nieuw Goes zou graag zien dat in de jaarlijks terugkerende Prestatieafspraken die de gemeente Goes met Beveland Wonen maakt, wordt opgenomen dat er een toename van het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Goes nodig is. Is het College van plan deze afspraak in de Prestatieafspraken voor 2022 vast te leggen zodat zo snel mogelijk aan dit doel gewerkt kan gaan worden?


Prijsklassen nieuwbouw

Op meerdere plekken in Goes wordt gebouwd. Wij zien echter dat dit vaak heel dure koopwoningen betreft. Bijvoorbeeld de luxe appartementen ‘Residence Goese Diep’ of de kadewoningen in het Goese Diep met prijzen van €480.000 of de appartementen aan de Ketelhaven met prijzen van 415.000, 435.000 en 465.000 euro. Aangezien een onderzoek van de Rabobank en De Hypotheker aantoont dat eenverdieners met een modaal inkomen gemiddeld €166.500 kunnen lenen en tweeverdieners met een modaal inkomen gemiddeld €300.000, zijn de hierboven genoemde nieuwbouwwoningen voor veel mensen niet te betalen.


Nieuw Goes vraagt zich af hoe de prijsklasseverdeling eruitziet van de huidige woningbouwplannen waarvan het zeker is dat de huizen gebouwd worden of waarover de gemeente in gesprek is.

8. Kan het College een overzicht verstrekken van de huidige woningbouwplannen onderverdeeld naar het percentage sociale huur, vrije sectorhuur en koopwoningen in de verschillende prijsklassen?


Afsluiting

Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde. Ik zie de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde


Bijlage


Op onderstaande afbeeldingen is het aantal reacties te zien op vrijkomende sociale huurwoningen waarvan het contract inging of ingaat in de periode van 15-06-2021 tot en met 05-10-2021. De cijfers zijn opgehaald van de pagina: https://www.zuidwestwonen.nl/vraag-en-antwoord/onlangs-verhuurd


Afbeelding 1: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen voor de periode 15-06 t/m 24-06

Afbeelding 2: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen voor de periode 01-07 t/m 13-07

Afbeelding 3: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen voor de periode 13-07 t/m 23-07

Afbeelding 4: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen voor de periode 26-07 t/m 28-07

Afbeelding 5: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen voor de periode 29-07 t/m 02-08

Afbeelding 6: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen voor de periode 03-08 t/m 06-08

Afbeelding 7: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen voor de periode 10-08 t/m 11-08

Afbeelding 8: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen voor de periode 12-08 t/m 30-08

Afbeelding 9: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen voor de periode 14-09 t/m 05-10

Afbeelding 10: aantal reacties op vrijkomende sociale huurwoningen in Wilhelminadorp en Wolphaartsdijk voor de periode 19-07 t/m 05-10

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Comments


bottom of page