• Steven Mareels

Motie Kinderen in Armoede

Bijgewerkt op: jul 2

In deze motie stelde Nieuw Goes voor om kinderen die opgroeien in armoede tijdens de kerstperiode tegemoet te komen met een presentje vanuit de gemeente, waarvoor de gemeente mogelijk zou kunnen samenwerken met lokale sponsoren. Geen enkele andere partij steunde ons voorstel.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 8 november 2018.


Constaterende dat:

  1. Mensen in de bijstand, vooral gezinnen met kinderen, het moeilijk hebben om rond te komen, zeker in de dure decembermand.

  2. Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen in de gemeente Goes rond de 350 ligt.

  3. Er in Goes circa 680 kinderen zijn met kans op armoede.

  4. Kinderen in armoede vaak niet mee kunnen doen aan feestelijkheden, vanwege de financiële situatie van hun ouders.


Overwegende dat:

  1. Kerst een feest moet zijn voor iedereen, ongeacht inkomen.


Verzoekt het College:

  1. Om kinderen die opgroeien in armoede tijdens de kerstperiode tegemoet te komen met een presentje vanuit de gemeente, om ze te verzekeren van een fijne Kerst.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Amendement Uitgangspunten Voor Verhuisgebied

Dit amendement had als doel om vast te leggen dat voor het verhuizen van mensen, die door ziekte of een beperking een aangepast huis nodig hebben, éérst gekeken wordt naar de eigen woonplaats, en indi

Amendement Huishoudelijke Hulp

Met dit amendement hebben wij geprobeerd een voorgestelde bezuiniging grotendeels te schrappen. De bezuiniging houdt in dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt verstrekt voor een periode korter dan