top of page
 • Nieuw Goes

Motie Beter Boomonderhoud

Bijgewerkt op: 28 jan. 2022

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met 598 afgenomen. Terwijl er de laatste tijd ook veel bomen zijn gekapt in het Poelbos. In de gemeente verkeert bijna 1 op de 4 bomen in matige of (zeer) slechte staat en slechts 35% verkeert in goede staat. Van ruim 700 bomen is de levensverwachting minder dan 5 jaar en van die 3.000 bomen is die tussen de 5 en 10 jaar. Vanwege bezuinigingsredenen worden alleen kleine bomen belucht en bemest. Gezien de staat van de bomen, is het nodig dat ook grote bomen beter onderhouden gaan worden. Daarom hebben wij voorgesteld om ook grote bomen die behandeling te geven. Dit kost maximaal €148.000 meer in 2022. De laatste jaren is ook bezuinigd op de plantsoenen. Bij de eerste versie van de motie stelden we ook voor om plantsoenen van meer heesters te voorzien en meer bomen te planten. Dat is van belang voor de biodiversiteit en het voorkomen van hitte, verdroging en wateroverlast. Helaas kon dat voorstel niet op steun van een andere partij rekenen. Daarom hebben we onze motie beperkt tot beter boomonderhoud. Onze motie werd mede ingediend door de SGP-CU en is uiteindelijk met een ruime meerderheid aangenomen!

 

De raad van Goes, in vergadering bijeen op 4 november 2021.


Constateert dat:

 1. Op 23 mei 2019 de 'Subsidieverordening Passief Bouwen 2019' is vastgesteld;

  1. Hiervoor in 2019 €150.000 en in 2020 €198.000 beschikbaar is gesteld door dit te dekken uit een onttrekking van de reserve duurzaam bouwen.

 2. Het doel van de reserve duurzaam bouwen als volgt is omschreven: ''Uitgaven, subsidies voor maatregelen in het kader van duurzaam bouwen en duurzaam klimaatbeleid.'';

 3. Sinds de vaststelling van de verordening nog geen subsidies zijn verstrekt;

 4. In 2020 3 aanvragen zijn gedaan waarvan er momenteel 2 lopen wat in totaal kan resulteren in maximaal €20.000 subsidie;

 5. Gezegd kan worden dat het zeer waarschijnlijk is dat het resterende saldo op 31-12-2021 niet lager dan €328.000 zal zijn;

 6. Vanwege de bezuinigingen de laatste jaren veel plantsoenen zijn omgevormd van een heester- en boomrijke inrichting naar gras met enkele bomen (p. 20 in 1);

 7. Heesters met goed ontwikkelde bomen bijdragen aan het voorkomen van hitte, verdroging en wateroverlast;

 8. Plantsoenen met (vroeg)bloeiende bomen, heesters, vaste planten en bloembollen heel belangrijk zijn voor de voedselvoorziening van insecten en vogels in de stad en daarmee voor het verbeteren van de biodiversiteit;

 9. Door de groeiende stad met bebouwing en verharding veel leefgebieden voor planten en vogels versnipperen en daardoor onleefbaar raken;

 10. Het aantal bomen in de periode 2016-2018 met 598 bomen is afgenomen (p. 26 in 1);

 11. In Goes 41% van de bomen in redelijke staat verkeert, 16% in matige staat, 7% in (zeer) slechte staat en slechts 35% in goede staat (p. 31 in 1);

 12. Van 13.000 bomen de levensverwachting bekend is, daarvan ruim 700 bomen een levensverwachting van minder dan 5 jaar hebben en 3.000 bomen tussen de 5 en 10 jaar (p. 32 in 1)

 13. De verwachting is dat de komende jaren meer bestrijding van ziekte en plagen nodig zal zijn [1];

 14. Structurele verbetering van de doorwortelbare ruimte noodzakelijk is voor het realiseren van sterke bomen [1];

 15. Voor dit bemesten en beluchten gekozen is voor het scenario 'Basis' van €87.000 per jaar, waarbij alleen kleine bomen worden belucht en bemest, terwijl bij het scenario 'Gemiddeld' van €198.000 per jaar [2] en bij het scenario 'Ambitieus' van €257.000 per jaar [3] ook grote bomen kunnen worden belucht en bemest (p. 52 en 53 in 1);

 16. Voor de vervanging van groen een structureel tekort is van €491.693.


Is van mening dat:

 1. De versobering van de plantsoenen, de afname van het aantal bomen en het relatief lage percentage gezonde bomen nadelige ontwikkelingen zijn voor het bevorderen van de biodiversiteit en het tegengaan van de effecten van klimaatverandering;

 2. Bezorgdheid hierover op zijn plaats is;

 3. De Subsidieverordening Passief Bouwen in tweeënhalf jaar niet heeft bijgedragen aan de duurzaamheidsambities;

 4. Het zonde is als dit geld nog langer ongebruikt op de plank blijft liggen.


Verzoekt het college:

 1. Een deel van het niet gebruikte budget van de Subsidieverordening Passief Bouwen in te zetten voor het verbeteren van het boomonderhoud door voor 2022 het scenario 'Gemiddeld' uit te voeren.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde


[1] Groenbeheerplan 2021-2025, vastgesteld op 26-11-2020

[2] Van deze €198.000 valt €50.000 samen met het scenario 'Basis'

[3] Van deze €257.000 valt €60.000 samen met het scenario 'Basis'

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page