top of page

Schriftelijke Vragen Aanpak Zwerfafval

Bijgewerkt op: 4 mrt. 2022

De G-snake die wij 2x hebben voorgesteld, waar de 2e poging (deze vragen) succesvol was. Zie voor de 1e poging deze pagina: https://www.nieuwgoes.org/post/plan-tegen-rotzooi-haalt-het-niet 

11 juni 2020


Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, naar aanleiding van het artikel ‘Zwerfafval bij fastfoodboulevard in Goes wekt ergernis: tijd om een tandje bij te schakelen’ in de PZC van 4 juni 2020.


Toelichting

Het zwerfafvalprobleem op en rondom de (fastfood)restaurants bij de nieuwe afslag speelt al een tijd. In februari 2019 verscheen al een artikel in de PZC[1] dat de berm bij de nieuwe afrit bezaaid lag met zwerfafval. Er zijn de nodige acties geweest om de hoeveelheid zwerfafval te verminderen. Zo is er in september een opruimactie rondom de foodcourt geweest in het kader van World Cleanup Day[2]. Ook is McDonald’s de campagne ‘You bin it, you win it’ tegen zwerfafval gestart, waarmee mensen een beloning kunnen krijgen als zij hun afval netjes weggooien in speciale afvalbakken voor deze ‘zwerfafvalloterij’[3]. Daarnaast ruimen medewerkers van McDonald’s en buurtbewoners afval op tijdens de Landelijke Opschoondag, wat ook gebeurd is bij de McDonald’s in Goes[4]. Ook heeft de gemeente Goes heeft in augustus 2019 borden geplaatst in de omgeving van de fastfoodrestaurants met de tekst ‘Gooi jij afval in de berm? Lekkere burger ben jij! # NOT’[5].


In het artikel van 4 juni jl. wordt geschreven dat de gemeente Goes 100.000 euro uittrekt om met name op de foodcourt het zwerfafvalprobleem aan te pakken. De hoeveelheid zwerfafval neemt toe volgens wethouder Pille. Volgens het artikel zal dit geld worden besteed aan het daadwerkelijk opruimen door zowel personeel van De Betho als de gemeente, meer handhaving op het dumpen van afval, een campagne tegen zwerfafval en het inzetten van afvalcoaches. Het uittrekken van 100.000 euro voor zwerfafval werd aangekondigd in de Perspectiefbrief 2020 en dit geld zal worden gehaald uit de algemene reserve.


In maart 2019 heeft de fractie van GroenLinks reeds schriftelijke vragen gesteld over het zwerfafval bij de nieuwe afslag. Het College antwoordde dat een restaurant vanuit de verordening verplicht is om de omgeving schoon te houden. Volgens het College heeft het betreffende restaurant voldoende afvalbakken geplaatst, wordt door personeel van dit bedrijf afval binnen een straal van 1 km opgeruimd en worden klanten erop gewezen dat afval in de afvalbak thuishoort. Met de op dat moment nog te vestigen restaurants zouden soortgelijke afspraken worden gemaakt. Verder antwoordde het College dat jongeren door het Milieu Educatie Centrum en SMWO door projecten op o.a. scholen worden gewezen op het belang om afval in de afvalbak te gooien. Ook verwees het College naar schoonmaakacties die worden georganiseerd.


Vragen


1. Nieuw Goes en D66 vinden zwerfafval een groot probleem en willen graag weten wat de verdeling is van de voorgestelde 100.000 euro? Oftewel: hoeveel van dit bedrag wordt besteed aan a. Het daadwerkelijk opruimen van het zwerfafval, b. Meer handhaving, c. De campagne tegen zwerfafval, d. De afvalcoaches en e. mogelijke andere niet in het krantenartikel genoemde acties?


Met de Zwerfafvalvergoeding kunnen gemeenten hun zwerfafvalaanpak verbeteren.

2. Is voor dit bedrag van 100.000 euro ook een aanvraag gedaan voor de Zwerfafvalvergoeding 2020?


3. Met welke frequentie (ongeveer) zal het zwerfafval bij de foodcourt worden opgeruimd door gemeentelijk personeel en De Betho?


4. Hoe wordt het extra handhaven vormgegeven? Is dit bijvoorbeeld dat gemeentelijke handhavers vaker ‘een rondje doen’ op en rondom het foodcourt?


5. Wat houdt deze campagne tegen zwerfaval in? Zijn de borden ‘Gooi jij afval in de berm? Lekkere burger ben jij! # NOT’ ook onderdeel van deze campagne of vallen deze bordjes buiten deze campagne en derhalve buiten de besteding van deze 100.000 euro?


In het artikel ‘Goes wil een einde maken aan zwerfvuil’ in De Bevelandse Bode van 8 juni 2020 lezen we dat de afvalcoaches worden ingezet bij de supermarkten in De Spinne, op het Molenplein en bij het winkelcentrum in Goes-Zuid. Op de pagina ‘Bekendmakingen Goes’ in deze zelfde krant staat dat de afvalcoaches tips gaan geven over de juiste zakken voor het plastic afval. Hierdoor ontstaat de indruk dat deze afvalcoaches bedoeld zijn om het Diftar-systeem nog eens uit te leggen en niet op de foodcourt aanwezig zullen zijn om daar te dienen als ‘toeziend oog’ in de omgeving van de restaurants daar.

6. Wat houdt het concept van de afvalcoaches nu precies in? Bijvoorbeeld: Met welke frequentie en voor welke duur (bijv. enkele weken?) worden deze afvalcoaches ingezet? En op welke locaties in Goes zullen deze afvalcoaches worden ingezet?


Nieuw Goes en D66 hebben nog een aantal vragen bij de inzet van deze afvalcoaches. Onze

verwachting is dat het effect van deze afvalcoaches beperkt zal zijn. Onder meer omdat veel afval vanuit de auto of vanaf de fiets wordt weggegooid. Wanneer deze afvalcoaches ook op en/of rondom de foodcourt aanwezig zijn, vrezen wij dat onveilige of onprettige situaties voor deze afvalcoaches en andere aanwezigen zoals restaurantbezoekers, die op dat moment niet worden aangesproken maar wel op bijvoorbeeld het terras zitten, kunnen ontstaan wanneer bezoekers door deze afvalcoaches worden aangesproken.

7. Deelt het College deze verwachtingen?


In de beantwoording op de schriftelijke vragen van GroenLinks over zwerfafval bij de nieuwe afslag van maart 2019 werd door het College geantwoord dat er nauwelijks afval van het desbetreffende restaurant werd aangetroffen. In het artikel van 4 juni lezen we dat er een toename is aan zwerfafval en dat de fastfoodrestaurants worden betrokken bij de nieuwe plannen.

8. Is door een of meerdere restaurants in de periode maart 2019 tot juni 2020 verzaakt in het schoonhouden van de omgeving zoals verplicht in de verordening? Zo ja: waarom is niet eerder handhavend opgetreden voor het nakomen van de gemaakte afspraken? Zo nee: hoe verklaart het College de toename aan zwerfafval rondom het foodcourt?


Afval ligt vaak in de bermen[6] en bij afritten[7], zo ook in Goes[1]. Volgens Sabine Jansen, gedragspsycholoog op het gebied van afvaldumping, is het risico van belonen, zoals McDonald’s doet of heeft gedaan, dat mensen stoppen met het weggooien in de afvalbakken zodra de beloning wegvalt. Volgens deze gedragspsycholoog is het beter om het gewenste gedrag zo makkelijk mogelijk uitvoerbaar te maken:


‘’Je moet de situatie dusdanig inrichten dat het geen moeite kost om te doen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat mensen het vanuit hun auto weg kunnen gooien nadat ze door de McDrive zijn gereden.’’[3].


Op de raadsvergadering van 18 april 2019 is door de fractie van Nieuw Goes en één raadslid van de fractie van D66 de Motie G-snake ingediend. Hierin stond het verzoek aan het College om samen met de restauranthouders een plan op te stellen voor een zo optimaal mogelijke plaatsing van de afvalbakken G-snake op en rondom de foodkavel en optioneel de omgeving van de op- en afritten van de afslag 35a, en na voltooiing van dit plan het benodigde aantal afvalbakken aan te schaffen. Vanuit de auto of vanaf de fiets kan afval in deze afvalbak worden gegooid, zonder hierbij uit of af te moeten stappen. De resultaten in de testgemeenten waren positief[8][9]. De aanschafkosten van één G-snake bedragen circa 2000 euro, exclusief levering en BTW. Deze motie haalde geen meerderheid.


Al langere tijd wordt geprobeerd de hoeveelheid zwerfaval te verminderen, door handhaving, campagnes, afspraken met de restaurants en opruimacties. Deze acties hebben niet geleid tot minder maar tot meer zwerfafval. Nu worden deze acties geïntensiveerd. Gezien het advies van de op dit gebied gespecialiseerde gedragspsycholoog kan een langwerpige afvalbak zoals de G-snake een bijdrage leveren aan het verminderen van zwerfafval. Bovendien is dit een relatief goedkope maatregel. Nieuw Goes en D66 zouden dan ook graag zien dat deze G-snakes of soortgelijke bakken worden geplaatst als nieuwe bijdrage voor de geïntensiveerde aanpak van zwerfafval. Volgens toenmalig wethouder Meeuwisse lag er destijds vooral buiten het terrein van de foodcourt afval wat vanuit de auto of vanaf de fiets werd gegooid[10].

9. Daarom vragen wij ons af de G-snake of een soortgelijke afvalbak, waarbij vanuit de auto of vanaf de fiets afval in de bak kan worden gegooid, ook deel uitmaakt van het plan om 100.000 euro uit te trekken voor de aanpak van zwerfafval?


Wij verzoeken u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde. Wij zien de beantwoording van de vragen met belangstelling tegemoet.


Met vriendelijke groet,


Namens de fracties van Nieuw Goes en D66,


Onno van de Velde

Saskia Verheij


[1] PZC: ‘Nieuwe oprit naar A58 bij Goes verandert in een grote vuilnisbelt’, 21-02-2019

[2] PZC: ‘Opruimactie rond Roompotkantoor in Goes: afval van McDonald’s ligt er het meest’, 21-09-2019

[3] RTL Nieuws: ‘Strijd tegen zwerfafval, McDonald’s beloont mensen die troep opruimen’, 13-01-2020

[4] https://m.mcdonalds.nl/mcdonald-s-medewerkers-buurtbewoners-ruimen-samen-omgeving-op-tijdens-landelijke-opschoondag

[5] PZC: ‘Goes wijst bezoekers van fastfoodrestaurants op hun fatsoen in strijd tegen zwerfafval: ‘Lekkere burger ben jij!’’, 08-08-2019

[6] Trouw: ‘Zwerfafval rapen helpt niet’, 20-07-2017

[7] Trouw: ‘McDonald’s wil weten waarom u frietbakjes op straat gooit terwijl er gewoon afvalbakken staan’, 04-10-2019

[8] https://kenniswijzerzwerfafval.nl/document/g-snake-afvalbak-pilot-fastfood-uitrij-routes

[9] Stichting Nederland Schoon, Antea Group, McDonald’s Zoetermeer: https://www.youtube.com/watch?v=bstICZ_uirw&feature=youtu.be

[10] https://goes.raadsinformatie.nl/vergadering/560477/Debatraad%2018-04-2019?

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Commentaires


bottom of page