top of page

Motie Van Landbouwgrond Naar Natuurgebied Veerse Meer

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

In deze motie stelde Nieuw Goes voor om in de Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 2 op te nemen dat overheden in samenspraak met boeren en natuurorganisaties kansen aangrijpen om landbouwgronden om te zetten in natuurgebieden. Het gaat hierbij om landbouwgronden die voor de boer niet veel meer opleveren. Uitbreiding van de natuurgebieden rondom het Veerse Meer draagt bij aan het behoud van de biodiversiteit en de recreatieve aantrekkelijkheid van het Veerse Meer. GroenLinks diende de motie mede in. Ook de SGP-CU, Partij voor Goes, PvdA en SP stemden voor, waardoor de motie met 12 stemmen voor is aangenomen. Het CDA, de VVD en D66 stemden tegen.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 9 juli 2020.


Constateert dat:

 1. Nederland afgeleid uit de EU-Biodiversiteitsstrategie diverse nationale doelen voor biodiversiteit heeft opgesteld, waaronder het behoud van soorten en habitattypen die worden beïnvloed door de landbouw en bosbouw[1];

 2. Een van de belangrijke maatregelen om deze doelen te behalen het creëren van nieuwe natuur in een samenhangend netwerk van natuurgebieden is[1];

 3. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) bij moet dragen aan het behoud van de biodiversiteit in Nederland en dit NNN in 2027 moet worden voltooid[1];

 4. Uit onderzoek blijkt dat de vooruitgang onvoldoende is geweest om de nationale doelstellingen binnen de gestelde termijn vóór 2020 te halen;

 5. Maatregelen om de landbouwproductie te verhogen, zoals gebruik van kunstmest, leiden tot een achteruitgang van de biodiversiteit[1];

 6. Het Veerse Meer een Natura 2000-gebied is[2];

 7. Het NNN voor Zeeland wordt gevormd door het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ)[3];

 8. Meerdere gronden in de nabijheid van en op de oevers langs het Veerse Meer aangewezen zijn als natuurgebied in het kader van het NNZ, waarbij ook NNZ-gebieden in de gemeente Goes gelegen zijn[4];

 9. In de Verordening Ruimte van de provincie Zeeland in Artikel 2.16 is opgenomen dat binnen 100 meter rond bestaande natuurgebieden aannemelijk moet worden gemaakt dat geen onevenredige aantasting van waarden en wezenlijke kenmerken van natuurgebieden plaatsvindt[4];

 10. In de 'Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Besluitvormingsnotie Fase 1' de volgende zin staat: ''Bestaande agrarische bedrijven behouden ontwikkelingsmogelijkheden.'';

 11. In de 'Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Besluitvormingsnotie Fase 1' ook het volgende te lezen is: ''Ontwikkelingen mogen niet strijdig zijn met Natura 2000 en dragen bij aan de daarbij horende natuur- en landschapsambities en het Natuur Netwerk Zeeland. Initiatiefnemers worden uitgenodigd en geholpen om te verkennen of er kansen benut kunnen worden om een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van natuur, onder andere door aan te sluiten bij reeds bestaande initiatieven.'' en ''Bij toekomstige verblijfs- en dagrecreatieve ontwikkelingen (op land en water) met ruimtelijke impact ligt het accent op kwaliteitsverbetering. Ontwikkelingen moeten van maatschappelijke meerwaarde zijn, te denken valt aan ontwikkeling van nieuwe natuur en landschap...''.


Is van mening dat:

 1. Uitbreiding van de natuurgebieden rondom het Veerse Meer bij kan dragen aan het behoud van de biodiversiteit in Nederland;

 2. Uitbreiding van de natuurgebieden rondom het Veerse Meer de natuur- en landschapswaarden en recreatieve aantrekkelijkheid van het Veerse Meer vergroten;

 3. Vervanging van landbouwgronden in de nabijheid van het Veerse Meer door natuurgebieden het oorspronkelijke ontwerp van landshapsarchitect Nico de Jonge om de functies recreatie en landbouw van elkaar te scheiden beter tot zijn recht laat komen;

 4. De zinnen uit de Besluitvormingsnotitie Fase 1 die bij het laatste punt bij de constateringen zijn aangehaald positief zijn, maar een toevoeging hieraan nodig is.


Verzoekt het College:

In het vervolg van fase 2 in de overleggen en bijeenkomsten met medeoverheden, maatschappelijke partners en inwoners als gemeente Goes ervoor te pleiten:

 1. Om in de Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 2 op te nemen dat overheden in samenspraak met agrarische ondernemers, land- en tuinbouworganisaties en natuur- en milieuorganisaties kansen, die zich mogelijk voor zullen doen in de toekomst, aan zullen grijpen om niet-courante landbouwgronden om te zetten in natuurgebieden.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde,

Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen


[1] Wageningen University & Research: Convention on Biological Diversity, Sixth National Report of the Kingdom of the Netherlands, mei 2019

[2] Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, https://www.natura2000.nl/gebieden/zeeland

[3] Provincie Zeeland: 'Natuur en landschap kaart', https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten/natuur-en-landschap-kaart

[4] Verordening ruimte provincie Zeeland

Recente blogposts

Alles weergeven

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

bottom of page