• Steven Mareels

Motie Parkeerverwijssysteem

Het College stelde voor €400.000 uit te trekken voor een ‘dynamisch parkeerverwijssysteem’ en hierna te onderzoeken hoe dit systeem ingevoerd kan worden. Wij vinden echter dat éérst onderzoek gedaan moet worden naar dit systeem voordat goed onderbouwd besloten kan worden om hier zo’n enorm bedrag aan te besteden. Wij hebben het College dan ook verzocht eerst een onderzoek te doen en daarna met een beter onderbouwd voorstel te komen. Alleen D66 steunde ons voorstel. Helaas stemden alle andere partijen tegen.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 21 november 2019.


Constaterende dat:

  1. In het Uitvoeringsprogramma Parkeren in Goes 2020-2022 wordt voorgesteld om voor het daadwerkelijk instellen van een dynamisch parkeerverwijssysteem €400.000 aan middelen ter beschikking te stellen.

  2. Dat in 2020 wordt onderzocht op welke wijze in Goes dynamische parkeerverwijzing mogelijk gemaakt kan worden.


Overwegende dat:

  1. €400.000 voor het instellen van een dynamisch parkeerverwijssysteem een aanzienlijk bedrag is.

  2. De raad geen blanco cheque zou moeten uitschrijven voor een systeem dat nog nader onderzocht dient te worden.

  3. De raad aan de hand van de resultaten van bovengenoemd onderzoek een definitief besluit dient te kunnen nemen over het instellen van een dynamisch parkeerverwijssysteem.


Verzoekt het College:

  1. De raad in te lichten over de uitkomsten van het in 2020 uit te voeren onderzoek en vervolgens de keuze voor het instellen van een dynamisch parkeerverwijssysteem voor te leggen aan de raad (eventueel met verschillende varianten van dergelijke systemen).


En gaat over tot de orde van de dag.

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het

Motie Nederlandse Schuldhulproute

5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld en kunnen geen financiële tegenslagen opvangen. Terwijl 60% van de mensen met geldproblemen te maken heeft met een grote verandering in het leven, zoals ee

Motie Afvalstoffenheffing Goes

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de af

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes