top of page
 • Nieuw Goes

Amendement Uitgangspunten Voor Verhuisgebied

Dit amendement had als doel om vast te leggen dat voor het verhuizen van mensen, die door ziekte of een beperking een aangepast huis nodig hebben, éérst gekeken wordt naar de eigen woonplaats, en indien dit niet mogelijk is naar een plaats zo dichtbij mogelijk in de eigen gemeente, waarbij dit in nauw overleg verloopt met de persoon in kwestie. Naar verhuizing binnen de regio + 10 km daaromheen kan naar onze mening pas gekeken worden wanneer de eigen woonplaats of gemeente niet mogelijk zijn én uitsluitend wanneer de zorgbehoevende hiermee instemt. Het College stelde namelijk voor om niet langer de benodigde aanpassingen aan de eigen woning te vergoeden, wanneer verhuizen goedkoper is. Om de kans hierop te vergroten, heeft het College het verhuisgebied vergroot tot 10 km buiten de Bevelanden. Wij vinden dit onaanvaardbaar, omdat zorgbehoevenden hierdoor uit hun vertrouwde omgeving worden gehaald. Ons amendement werd mede ingediend door Partij voor Goes en gesteund door de PvdA, waardoor het helaas is verworpen.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 22 juli 2021.


Heeft kennisgenomen van:

 1. Het voorstel in de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning om voor het zoek- en verhuisgebied het gebied van de vijf Bevelandse gemeenten te vergroten met een straal van 10 kilometer daarbuiten.

 2. Het negatieve advies van de WMO-raad van de gemeente Borsele waarin wordt gesteld dat:

  1. Deze vergroting van het verhuisgebied de mogelijkheid voor het kunnen doen van een beroep op het eigen netwerk bemoeilijkt.

 3. Het tegenvoorstel van de WMO-raad Borsele om het verhuisprimaat te begrenzen tot De Bevelanden;

 4. Het advies van de WMO-raad van de gemeente Reimerswaal waarin wordt gesteld dat:

  1. Het onwenselijk is om inwoners tegen de zin in te laten verhuizen naar een plaats buiten de eigen leefomgeving (kern);

  2. Er altijd maatwerk dient te worden toegepast en er rekening gehouden moet worden met sociale aspecten (familie, kennissenkring, mantelhulp);

  3. Zij tegen het primaat verhuizen naar een andere kern zijn, tenzij de inwoner hier zelf mee instemt.

 5. Het negatieve advies van de WMO-raad van de gemeente Kapelle waarin gesteld wordt dat:

  1. Het geen goed plan is om buiten de schil van de 5 gemeenten te komen;

  2. We een andere regio hier niet mee mogen belasten;

 6. De resultaten van de enquête uit het Burgerpanel Goes waarin 47% van de deelnemers het oneens was met de stelling 'Als blijkt dat verhuizen meer geschikt is dan het aanpassen van de huidige woning, dan zoeken we naar een geschikte woning binnen de vijf Bevelandse gemeenten en een straal van tien kilometer daarbuiten'.


Overwegende dat:

 1. Het laten verhuizen van een zorgbehoevend iemand, waardoor die persoon uit zijn of haar vertrouwde omgeving wordt gehaald, zeer ingrijpend is;

 2. Bij ongewijzigd beleid het tekort op het Sociaal Domein oploopt tot meer dan 3.000.000 euro;

 3. Met de voorgestelde bezuinigingen dit tekort met circa 2.000.000 euro wordt teruggebracht;

 4. Bij een verkleining van het verhuisgebied de mogelijkheid bestaat dat de verwachte kostenreductie lager uitvalt.


Is van mening dat:

 1. Het uitgangspunt moet zijn dat voor verhuizing eerst naar de eigen woonplaats moet worden gekeken en indien dit niet toereikend is, naar een plek zo dichtbij mogelijk in de eigen gemeente, wat te allen tijde in nauw contact moet verlopen met de persoon in kwestie;

 2. De regio pas ter sprake komt indien de hierboven genoemde opties niet mogelijk zijn en uitsluitend wanneer de zorgbehoevende daarmee kan instemmen.


Besluit 'Artikel 7 Criteria voor een maatwerkvoorziening' en dan onder 7 in het voorgestelde raadsbesluit:


''7.

a. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate tijdig beschikbare voorziening.

b. In aanvulling op lid 7a betekent dat het college bij toepassing van het primaat verhuizen uitgaat van de vijf Bevelandse gemeenten als zoek- en verhuisgebied. In aanvulling op lid 7a betekent dat dat het college bij toepassing van het primaat verhuizen uitgaat van de vijf Bevelandse gemeenten met een straal van 10 kilometer daarom heen als zoek- en verhuisgebied.''


Te wijzigen in:


''7.

a. Als een maatwerkvoorziening noodzakelijk is, verstrekt het college de goedkoopst adequate tijdig beschikbare voorziening.

b. In aanvulling op lid 7a neemt het college het uitgangspunt om voor verhuizing eerst naar de woonplaats van inwoner te kijken, indien dit niet toereikend is naar een plaats zo dichtbij mogelijk in de eigen gemeente, waarbij dit proces te allen tijde in nauw contact moet verlopen met de persoon in kwestie.

c. In aanvulling op lid 7a en 7b wordt voor verhuizing pas naar de regio gekeken indien het genoemde onder 7b niet mogelijk is en uitsluitend wanneer inwoner hiermee instemt.

d. De rangorde van lid 7b en 7c is niet van toepassing indien inwoner duidelijk aangeeft geen bezwaar te hebben tegen verhuizing buiten de eigen woonplaats en gemeente.''En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Comments


bottom of page