top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

NG-vragen over Diftar

Bijgewerkt op: 27 feb. 2022


De fractie van Nieuw Goes heeft artikel-40 vragen gesteld in verband met de invoering van Diftar. Bezorgde inwoners hadden onze fractie benaderd met enkele klachten en zorgen. Deze hebben we in de onderstaande vragen verwerkt.

Geacht College,

Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde van het Raadslid Vincent Mareels, namens de fractie van Nieuw Goes, over Diftar.

Toelichting Onlangs heeft de gemeente onze inwoners via een brief geïnformeerd over het nieuwe afvalinzamelingssysteem Diftar. Naar aanleiding hiervan hebben wij als Nieuw Goes aan inwoners (op social media) gevraagd wat hun mening is over dit nieuwe systeem. Hieruit volgden een aantal interessante vragen die leven bij inwoners. Eveneens heeft het Bondenberaad Groot Goes op 14 mei 2018 een brief gestuurd naar de gemeenteraad en uw College over Diftar.

Vragen De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen: 1. Iedere inwoners is verplicht om de nieuwe, grote (240 liter) bakken op proef te nemen gedurende 3 maanden. Heeft het College hierbij rekening gehouden met gehandicapte inwoners en onze senioren die grote moeite zullen hebben om een dergelijke afvalbak te verplaatsen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

2. Na 3 maanden kan een kleinere afvalbak worden aangevraagd, indien er sprake is van zwaarwegende redenen. Voor een kleine afvalbak dient het volle tarief betaald te worden, ondanks dat deze bak aanzienlijk minder inhoud heeft. Is het College het met Nieuw Goes eens dat voor een kleinere afvalbak een gereduceerd tarief zou moeten gelden? Zo ja, op welke manier en binnen welke termijn gaat het College dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet? Kan het College aangeven op welke manier inwoners een kleinere afvalbak kunnen aanvragen?

3. Bij inwoners leeft de vrees dat Diftar kan leiden tot meer sluikstort en zwerfafval. Welke maatregelen neemt het College om sluikstort en zwerfafval tegen te gaan gelet op de invoering van Diftar?

Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


De fractie van Nieuw Goes

Namens deze


mr. V. Mareels
bottom of page