top of page
 • Nieuw Goes

Amendement Huishoudelijke Hulp

Met dit amendement hebben wij geprobeerd een voorgestelde bezuiniging grotendeels te schrappen. De bezuiniging houdt in dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt verstrekt voor een periode korter dan 6 maanden. Het eigen netwerk of een particuliere hulp moeten dit maar oplossen, aldus het College. Nieuw Goes is van mening dat deze bezuiniging veel te ver gaat. Wij hebben in een amendement verzocht om de periode te verkorten tot 6 weken. Hiervoor was geen meerderheid. Die leek er wel te zijn voor 3 maanden, waardoor wij tijdens de vergadering de 6 weken hebben veranderd naar 3 maanden, omdat dit beter is dan 6 maanden. Helaas heeft ook dit gewijzigde amendement het niet gehaald, omdat CDA, VVD, D66 en GroenLinks tegen stemden.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 22 juli 2021.


Heeft kennisgenomen van:

 1. Het voorstel in de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning om geen huishoudelijke hulp korter dan 6 maanden te verstrekken;

 2. Het negatieve advies van de WMO-raad van de gemeente Borsele waarin wordt gesteld dat:

  1. Een periode van 6 maanden een te zware belasting is voor mantelzorgers;

  2. Inzet van professionele hulp voor een periode van 6 maanden lastig te realiseren is gezien de wachtlijsten;

  3. Een beroep op het netwerk, voor niet te lange tijd, voor de hand ligt.

 3. Het tegenvoorstel van de WMO-raad van de gemeente Borsele om de periode van 6 maanden in te korten naar 6 weken;

 4. Het negatieve advies van de WMO-raad van de gemeente Kapelle waarin gewezen wordt op het feit dat niet iedereen voldoende geld heeft om particuliere hulp te betalen;

 5. De resultaten van de enquête uit het Burgerpanel Goes waarin 43% van de deelnemers het oneens was met de stelling 'We verstrekken in principe geen hulp bij het huishouden meer voor een periode korter dan 6 maanden'.


Overwegende dat:

 1. Bij ongewijzigd beleid het tekort op het Sociaal Domein oploopt tot meer dan €3.000.000;

 2. Met de voorgestelde bezuinigingen dit tekort met circa 2.000.000 euro wordt teruggebracht;

 3. Voor de inzet van huishoudelijke hulp vanaf 2022 jaarlijks een kostenreductie van 200.000 euro wordt verwacht;

 4. Bij een verkorting van 6 maanden naar 6 weken, voor de periode waarin geen huishoudelijke hulp wordt verstrekt, de kostenreductie daalt.


Is van mening dat:

 1. Het niet verstrekken van huishoudelijke hulp voor een periode korter dan 6 maanden te vergaand is, omdat:

  1. Dit een te groot beslag legt op mantelzorgers;

  2. Niet iedere inwoner (voor zo'n lange periode) een beroep kan doen op het eigen netwerk;

  3. Veel inwoners zich geen particuliere hulp kunnen veroorloven.


Besluit 'Artikel 7 Criteria voor een maatwerkvoorziening' en dan onder 14 en vervolgens lid a in het voorgestelde raadsbesluit:


''14. Geen voorziening hulp bij het huishouden wordt toegekend:

a. voor een periode korter dan zes maanden;''


Te wijzigen in:

''14. Geen voorziening hulp bij het huishouden wordt toegekend:

a. voor een periode korter dan drie maanden;''En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde


Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Comentarios


bottom of page