top of page
 • Nieuw Goes

Motie Intervence

Volledige titel: Motie voor het borgen van de continuïteit van de zorg aan de kwetsbare jongeren en hun (pleeg)gezinnen van Intervence e.a.


Door de Inspecties en de Jeugdautoriteit is geoordeeld dat het plan van de Zeeuwse Bestuurscommissie voor het continueren van de jeugdzorg onvoldoende is. Risico’s zijn bijvoorbeeld niet voldoende afgedekt. Er wordt gewerkt aan een terugvalscenario, maar het is niet zeker dat dit tot het beoogde resultaat leidt, waardoor wij vinden dat tegelijkertijd gewerkt moet worden aan een vangnetscenario. In de motie roepen we de Bestuurscommissie op om zich in het proces bij te laten staan door deskundigen, in het vervolg samen te werken met het Ministerie, de Inspecties en Jeugdautoriteit en op korte termijn alsnog te communiceren naar de jongeren en hun (pleeg)ouders. Ook roepen we de Rijksoverheid op met geld over de brug te komen voor de structurele tekorten in de jeugdzorg en de Zeeuwse gemeenten te steunen n.a.v. de extra kosten als gevolg van de ontstane situatie. De voltallige gemeenteraad van Schouwen-Duiveland heeft de Goese gemeenteraad gevraagd deze motie te steunen. Naast Nieuw Goes en mede-indiener PvdA, steunde GroenLinks deze motie. Alle andere partijen stemden tegen, waardoor de motie is verworpen.


 

De raad van de gemeente Goes, bijeen op donderdag 25 februari 2021.


Constaterende dat:

 1. Ondanks de inspanningen, die door de Bestuurscommissie zijn geleverd, de Inspecties en de Jeugdautoriteit geconstateerd hebben dat het voorliggende scenario onvoldoende garanties biedt voor een duurzame transitie van de jeugdbescherming en jeugdreclassering in Zeeland waarbij de continuïteit en kwaliteit van zorg voldoende geborgd is;

 2. De Inspecties en de Jeugdautoriteit hebben geoordeeld dat het door de Bestuurscommissie opgestelde Plan van Aanpak hiervoor onvoldoende concreet, realistisch en volledig is en te veel risico's bevat die niet of niet voldoende afgedekt zijn;

 3. Gegeven de beperkte voortgang van het proces sinds december 2020 de Inspecties en Jeugdautoriteit er ook geen vertrouwen in hebben dat het plan op korte termijn dusdanig uitgewerkt kan worden dat het voorliggende scenario wel toekomstbestendig en realistisch is;

 4. De Minister in zijn brief de zorgen en het oordeel c.q. advies van de Inspecties en de Jeugdautoriteit onderschrijft;

 5. De Minister in zijn brief vermeldt dat hij met de Zeeuwse bestuurders heeft afgesproken dat niet verder wordt gegaan met de uitwerking van het voorliggende scenario, maar dat het terugvalscenario, dat voorziet in een overname van de werkzaamheden van Intervence door Jeugdbescherming west, wordt uitgewerkt;

 6. Wij op verzoek van de voltallige gemeenteraad van de gemeente Schouwen-Duiveland gevraagd zijn om hun motie 'Borgen van de continuïteit van de zorg aan onze meest kwetsbare jongeren en hun (pleeg)gezinnen!' te steunen.


Overwegende dat:

 1. Het borgen van de continuïteit van de zorg aan onze meest kwetsbare jongeren en hun (pleeg)ouders - ongeacht de daarmee gemoeide kosten - dé hoofdprioriteit moet zijn;

 2. Dit niet wegneemt dat gemeenten te kampen hebben met tekorten op de Jeugdzorg die opgelost moeten worden, waarbij de Zeeuwse gemeenten nu ook nog te maken krijgen met extra kosten vanwege de ontstane situatie;

 3. Deze tekorten / extra kosten nooit ten koste mogen gaan van de zorg aan onze meest kwetsbare jongeren en hun (pleeg)ouders;

 4. Van de Rijksoverheid verwacht mag worden dat zij, naast het meewerken aan een oplossing van de structurele tekorten, ook bijdraagt in de extra incidentele kosten voor de Zeeuwse gemeenten.


Van mening zijnde dat:

 1. De opgave waar de Bestuurscommissie thans voor staat zeer complex is en dat het daarbij van belang is dat binnen deze commissie bezien wordt welke competenties aanwezig en benodigd zijn om deze opgave zo spoedig mogelijk en kwaliteit goed af te ronden;

 2. Het daarbij naast het adequaat inzetten van de binnen de commissie aanwezige competenties ook van belang is dat de commissie zich in dit complexe proces laat ondersteunen en bijstaan door deskundigen (onder andere juridisch, financieel en onderhandelingsvaardigheden);

 3. Het voor de hand ligt dat daarin nauw opgetrokken wordt met het Ministerie en de Inspecties en de Jeugdautoriteit;

 4. Weliswaar de eerste opgave is het passend binnen wet- en regelgeving en bestaande contractuele verplichtingen uitwerken van het terugvalscenario, maar dat op voorhand niet vaststaat dat dit tot het beoogde resultaat leidt, zodat het van belang is tegelijkertijd ook te werken aan een vangnetscenario, voor het geval het terugvalscenario niet haalbaar blijkt;

 5. Daarmee voorkomen wordt dat bij het onverhoopt niet slagen van het terugvalscenario, weer kostbare tijd verloren gaat en het nog langer duurt voordat sprake is van een duurzame inrichting van de jeugdbescherming en -reclassering in Zeeland;

 6. Het communiceren (in algemene zin, maar ook gericht op de specifieke situatie) naar de doelgroep (jongeren en hun (pleeg)ouders) over de ontstane situatie en het werken aan een oplossing van groot belang is;

 7. Het verder van belang is dat de Bestuurscommissie de gemeenteraden tussentijds periodiek informeert over de aanpak en voortgang van het proces en de daaraan verbonden kosten.


A. Spreekt uit:

 1. Teleurgesteld te zijn over het resultaat van de inspanning van de Bestuurscommissie inkoop jeugdhulp Zeeland tot nu toe om de ontstane situatie op te (kunnen) lossen;

 2. Zich constructief op te stellen om de ontstane situatie op te lossen en daarin de Bestuurscommissie wil steunen.


B. Roept de Bestuurscommissie op:

 1. In Zeeuws verband te bezien welke competenties aanwezig zijn om de opgave waar zij nu voor staat zo spoedig mogelijk en kwalitatief goed af te ronden.

 2. Zich daarbij naast het adequaat inzetten van de binnen de commissie aanwezige competenties in dit proces te laten ondersteunen en bijstaan door deskundigen (onder andere juridisch, financieel en onderhandelingsvaardigheden);

 3. In dit proces verder nauw samen te werken en op te trekken met het Ministerie en de Inspecties en de Jeugdautoriteit;

 4. Naast het uitwerken van het terugvalscenario parallel te werken aan een vangnetscenario, zodat in het geval het terugvalscenario niet slaagt een alternatief voorhanden is;

 5. Intervence nadrukkelijk te verzoeken op korte termijn alsnog te communiceren naar de doelgroep (jongeren en hun (pleeg)ouders) over de ontstane situatie en het werken aan een oplossing, dan wel zelf deze communicatie op te pakken;

 6. De gemeenteraden tussentijds periodiek te informeren over de aanpak en voortgang van het proces en de daaraan verbonden kosten.


C. Verzoekt het College van burgemeester en wethouders:

 1. Om, als de Bestuurscommissie dan wel Intervence niet op korte termijn overgaat tot het communiceren naar de doelgroep, te overwegen om deze communicatie dan noodgedwongen in eigen hand te nemen.


D. Roept de Rijksoverheid in het algemeen op:

 1. De structurele tekorten op de Jeugdzorg waar de gemeenten mee te maken hebben op te lossen en roept in het bijzonder op de Zeeuwse gemeenten te steunen in de extra kosten vanwege de ontstane situatie.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Martijn Vermeulen,

Vincent Mareels,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Kommentare


bottom of page