top of page
 • Nieuw Goes

Motie Openbare Oevers Veerse Meer

Met deze motie heeft Nieuw Goes verzocht om in de Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 2 vast te leggen dat ontwikkelingen alleen doorgang kunnen vinden wanneer de openbare toegankelijkheid van de oevers zoveel mogelijk behouden blijft. Nieuw Goes wil het liefst volledige toegankelijkheid van de oevers. Openbare oevers vormen een kernelement in het oorspronkelijke landschapsplan van Nico de Jonge voor het Veerse Meer. Wanneer nieuwe ontwikkelingen zich voordoen, moet worden voorkomen dat de openbaarheid van de oever verdwijnt. Natuurlijk is hierbij eerst de vraag of de ontwikkeling zelf een goed idee is. De motie is met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Alleen CDA en D66 waren tegen.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 9 juli 2020.


Constateert dat:

 1. In het oorspronkelijke landschapsplan van Nico de Jonge het Veerse Meer gekenmerkt wordt door zachte overgangen tussen water en land en tussen intensief en extensief gebruik;

 2. In dit landschapsplan openbaar toegankelijke oevers een kernelement vormen;

 3. De hoofdfuncties in dit landschapsplan recreatie, natuur(beleving), rust en ontspanning zijn;

 4. In de 'Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030 Besluitvormingsnotie Fase 1' het volgende is te lezen: ''De oevers van het Veerse Meer zijn grotendeels openbaar toegankelijk.''

 5. De nieuwe ontwikkelingen, zoals opgenomen in tabel 2 op pagina 25 in de Besluivormingsnotitie Fase 1, een toename van de recreatieve druk voor het Veerse Meer zullen veroorzaken;

 6. Uit de verslagen van de werkbijeenkomsen met inwoners in de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere duidelijk naar voren komt dat openbare toegankelijkheid van oevers die vrij blijven van bebouwing in de Gebiedsvisie Veerse Meer moet worden opgenomen.


Is van mening dat:

 1. Iedere recreant zo optimaal mogelijk moet kunnen genieten van de kwaliteiten van het Veerse Meer;

 2. Voor dit optimaal genieten openbaar toegankelijke oevers die vrij zijn van bebouwing essentieel zijn;

 3. Nieuwe ontwikkelingen waarbij de openbare toegankelijkheid van oevers wordt aangetast moeten worden voorkomen.


Verzoekt het College:

In het vervolg van fase 2 in de overleggen en bijeenkomsten met medeoverheden, maatschappelijke partners en inwoners als gemeente Goes ervoor te pleiten:

 1. Om in de Gebiedsvisie Veerse Meer Fase 2 vast te leggen dat ontwikkelingen alleen doorgang kunnen vinden wanneer de openbare toegankelijkheid van de oevers zoveel mogelijk behouden blijft.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Comments


bottom of page