top of page

Schriftelijke Vragen Taxistandplaatsen Stationsplein

9 september 2018


Geacht college,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde van het raadslid Vincent Mareels, namens de fractie van Nieuw Goes, over de taxistandplaatsen aan het Stationsplein.


Toelichting

Recent hebben wij als fractie van Nieuw Goes vernomen dat er problemen plaatsvinden bij de taxistandplaatsen aan het Stationsplein. Met regelmaat bevinden er zich andere voertuigen en zaken op de standplaatsen waardoor taxichauffeurs hinder ondervinden.


Vragen

De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen:

  1. Is uw college bekend met de hiervoor geschetste problematiek met betrekking tot de taxistandplaatsen aan het Stationsplein?

  2. Bent u het met de fractie van Nieuw Goes eens dat taxistandplaatsen goed bereikbaar dienen te zijn voor taxichauffeurs?

  3. Gaat de gemeente ter plekke maatregelen nemen om de omschreven problematiek met betrekking tot de taxistandplaatsen aan te pakken (te denken valt aan grotere kruizen op de taxistandplaatsen, grotere en/of meer borden en/of intensievere handhaving)? Zo ja, binnen welke termijn en welke maatregelen? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


De fractie van Nieuw Goes,

Namens deze,


mr. V. Mareels

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Comments


bottom of page