top of page
 • Nieuw Goes

Motie Behoud Rijsnelheid Nieuwe Rijksweg (N664)

De gemeente Goes is met de Provincie Zeeland in gesprek over een verlaging van de rijsnelheid op de Nieuwe Rijksweg. Hierdoor kan de overlast langs ’s-Heer Hendrikskinderen afnemen. Vanuit ’s-Heer Arendskerke en Eindewege bestaat de wens om de rijsnelheid op het deel vanaf de verkeerslichten bij de Oude Rijksweg/Nijverheidstraat tot aan de t-splitsing met de Nieuwedijk (de weg naar Wolphaartsdijk) op 80 km/u te houden. De Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke heeft hiervoor meerdere argumenten: ten eerste is de Nieuwe Rijksweg veiliger geworden sinds de nieuwe afslag van de A58 bij Heinkenszand, de hoeveelheid verkeer op de Nieuwe Rijksweg is sindsdien met 40 tot 50% afgenomen. Er rijdt vrijwel geen vrachtverkeer meer op de Nieuwe Rijksweg. Ook liggen de fietspaden gescheiden van de rijbaan. Nieuw Goes vreest dat een afwaardering van de Nieuwe Rijksweg meer verkeer op de route Wissekerkseweg-Theuniswegeling-Sinoutskerkseweg tot gevolg heeft. Dit zou onwenselijk zijn omdat deze smalle landbouwwegen niet berekend zijn op veel verkeer. Tevens zou de fietsveiligheid op deze wegen met veel fietsverkeer hierdoor afnemen. In de motie verzochten we het College om er bij de provincie voor te pleiten om de snelheidsverlaging alleen te laten gelden voor het weggedeelte vanaf de Deltaweg tot aan de t-splitsing met de Nieuwedijk, en dus de snelheid vanaf die t-splitsing tot aan ’s-Heer Arendskerke en Eindewege op 80 km/u te houden. Helaas steunde alleen de VVD deze motie, waardoor de motie is verworpen.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 12 november 2020.


Constateert dat:

 1. De gemeente Goes met de provincie in gesprek is over aanpassingen aan de Nieuwe Rijksweg, de N664;

 2. Het plan bestaat om de gehele weg vanaf ’s-Heer Arendskerke tot aan de verkeerslichten bij de Deltaweg af te waarderen waarbij de maximumsnelheid wordt teruggebracht van 80 km/u naar 60 km/u;

 3. Door de dorpsraad van ’s-Heer Hendrikskinderen bepleit is om de rijsnelheid te verlagen naar 60 km per uur;

 4. De Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke de afwaardering niet nodig acht, omdat de N664 veiliger is geworden sinds de nieuwe afslag van de A58 bij Heinkenszand, er vrijwel geen vrachtverkeer meer rijdt op de N664 en de fietspaden gescheiden van de rijbaan liggen;

 5. Uit de dorpsenquête van de Stichting Overlegorgaan ’s-Heer Arendskerke blijkt dat bijna 73% van de respondenten wil dat de Nieuwe Rijksweg een 80 km-weg blijft.


Is van mening dat:

 1. De rijsnelheid op de Nieuwe Rijksweg vanaf ’s-Heer Arendskerke tot aan de verkeersregelinstallatie bij de t-splitsing met de Nieuwedijk 80 km per uur moet blijven;

 2. De rijsnelheid op het laatste stuk vanaf deze t-splitsing tot aan de Deltaweg eventueel 60 km per uur zou kunnen worden;

 3. Een afwaardering van de snelheid van 80 naar 60 km per uur op de gehele N664 zal leiden tot meer verkeer op de route Wissekerkseweg-Theuniswegeling-Sinoutskerkseweg:

  1. Deze ontwikkeling onwenselijk zou zijn omdat deze landbouwwegen niet berekend zijn op veel verkeer;

  2. Er ook veel fietsverkeer is op deze wegen en de fietsveiligheid hier afneemt wanneer de gehele N664 wordt afgewaardeerd.


Verzoekt het College:

 1. Via een officiële brief gericht aan en in de gesprekken met de provincie Zeeland ervoor te pleiten om de rijsnelheid op de N664 vanaf ’s-Heer Arendskerke tot aan de verkeersregelinstallatie bij de t-splitsing met de Nieuwedijk op 80 km/u te houden en om een eventuele verlaging van de rijsnelheid alleen te laten gelden voor het deel tussen de t-splitsing met de Nieuwedijk en de Deltaweg;

 2. De gemeenteraad een digitale kopie van deze brief toe te zenden;

 3. De dorpsverenigingen van ’s-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk en ’s-Heer Hendrikskinderen actief te betrekken bij het proces voor het realiseren van aanpassingen aan de N664.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde,

Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

bottom of page