top of page
  • Foto van schrijverSteven Mareels

Motie Afvalstoffenheffing Goes

Bijgewerkt op: 2 jul. 2021

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de afvalstoffenheffing extra te verhogen. Om deze boete op goed afval scheiden te voorkomen, hebben wij de Motie Afvalstoffenheffing ingediend. Nieuw Goes vindt dat inwoners niet op mogen draaien voor deze verkeerde inschatting van het College, omdat dit het draagvlak voor het systeem sterk ondermijnt. Wij vinden dat het College deze kostenstijging moet betalen uit de gelden voor milieumaatregelen. Helaas steunde geen enkele andere partij ons voorstel.


 

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 19 december 2019.


Constaterende dat:

  1. In de Verordening Afvalstoffenheffing 2020 de kostenstijgingen door de autonome ontwikkelingen, de jaarlijkse indexering én de lagere opbrengsten door het minder aanbieden van restafval door inwoners is verdisconteerd in de nieuwe tarieven voor 2020.


Overwegende dat:

  1. De inwoners van onze gemeente geen financieel nadeel dienen te ondervinden vanwege het feit dat zij boven verwachting goed afval scheiden.

  2. Verdisconteren van de lagere opbrengsten door het minder aanbieden van restafval door inwoners een verkeerd signaal is richting onze inwoners.

  3. Een kostenstijging vanwege autonome ontwikkelingen en jaarlijkse indexering verdedigbaar en uit te leggen is richting onze inwoners.

  4. Voor dekking van deze motie gekeken kan worden naar de inzet van middelen bestemd voor milieumaatregelen en voorts gekeken kan worden naar besparingsmaatregelen aangaande de afvalinzameling.


Verzoekt het College:

  1. De tarieven van de afvalstoffenheffing 2020 alleen te verhogen naar aanleiding van de autonome ontwikkelingen en de jaarlijkse indexering, en hiervoor een dekkingsvoorstel aan de raad te doen toekomen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Comments


bottom of page