• Steven Mareels

Motie Themajaar Goes

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend omdat wij vinden dat de gemeente niet voor ondernemer moet spelen door 200.000 euro uit te geven aan een themajaar terwijl we de financiële en maatschappelijke opbrengsten niet kennen. Het College heeft in 2017 gezegd[1] te stoppen met geld uitgeven aan themajaren, toch gebeurt het nu wéér. Voor veel andere onderwerpen komt de gemeente geld tekort, bovendien is de schuld van de gemeente Goes aanzienlijk. Geen enkele andere partij steunde ons voorstel. [1] https://www.pzc.nl/bevelanden/nieuw-goes-kritisch-over-kosten-themajaar~ad5a4ae6/

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 22 november 2018.


Constaterende dat:

  1. Het plan is om een nieuw themajaar te houden in 2021.

  2. Hiervoor de geraamde kosten €200.000 zijn.

  3. De schuldquote van de gemeente blijft toenemen.

  4. We geen exacte financiële en maatschappelijke opbrengsten van afgelopen themajaren kennen.

  5. De gemeente procentueel veel heeft moeten bijdragen ten opzichte van sponsoren aan afgelopen themajaren.

  6. De gemeente Goes flinke financiële tegenvallers kent.


Overwegende dat:

  1. Het niet verstandig is om met het oog op de financiële tegenvallers en oplopende schulden aanzienlijke uitgaven te doen aan een evenement waarvan we de financiële een maatschappelijke opbrengsten voor onze gemeente niet kennen.


Verzoekt het College:

  1. Om als gemeente bij het nieuwe themajaar een uitvoerige faciliterende rol op zicht te nemen, en het themajaar te financieren op basis van sponsorgelden.


En gaat over tot de orde van de dag.

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het

Motie Nederlandse Schuldhulproute

5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld en kunnen geen financiële tegenslagen opvangen. Terwijl 60% van de mensen met geldproblemen te maken heeft met een grote verandering in het leven, zoals ee

Motie Afvalstoffenheffing Goes

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de af

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes