• Steven Mareels

Motie Themajaar Goes

Bijgewerkt op: jul 2

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend omdat wij vinden dat de gemeente niet voor ondernemer moet spelen door 200.000 euro uit te geven aan een themajaar terwijl we de financiële en maatschappelijke opbrengsten niet kennen. Het College heeft in 2017 gezegd[1] te stoppen met geld uitgeven aan themajaren, toch gebeurt het nu wéér. Voor veel andere onderwerpen komt de gemeente geld tekort, bovendien is de schuld van de gemeente Goes aanzienlijk. Geen enkele andere partij steunde ons voorstel. [1] https://www.pzc.nl/bevelanden/nieuw-goes-kritisch-over-kosten-themajaar~ad5a4ae6/

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 22 november 2018.


Constaterende dat:

  1. Het plan is om een nieuw themajaar te houden in 2021.

  2. Hiervoor de geraamde kosten €200.000 zijn.

  3. De schuldquote van de gemeente blijft toenemen.

  4. We geen exacte financiële en maatschappelijke opbrengsten van afgelopen themajaren kennen.

  5. De gemeente procentueel veel heeft moeten bijdragen ten opzichte van sponsoren aan afgelopen themajaren.

  6. De gemeente Goes flinke financiële tegenvallers kent.


Overwegende dat:

  1. Het niet verstandig is om met het oog op de financiële tegenvallers en oplopende schulden aanzienlijke uitgaven te doen aan een evenement waarvan we de financiële een maatschappelijke opbrengsten voor onze gemeente niet kennen.


Verzoekt het College:

  1. Om als gemeente bij het nieuwe themajaar een uitvoerige faciliterende rol op zicht te nemen, en het themajaar te financieren op basis van sponsorgelden.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Amendement Uitgangspunten Voor Verhuisgebied

Dit amendement had als doel om vast te leggen dat voor het verhuizen van mensen, die door ziekte of een beperking een aangepast huis nodig hebben, éérst gekeken wordt naar de eigen woonplaats, en indi

Amendement Huishoudelijke Hulp

Met dit amendement hebben wij geprobeerd een voorgestelde bezuiniging grotendeels te schrappen. De bezuiniging houdt in dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt verstrekt voor een periode korter dan