• Nieuw Goes

Motie Verkoop 5 Gram Softdrugs

Met deze motie verzochten wij het College om coffeeshops toe staan om 5 gram softdrugs per persoon per dag te verkopen. De wet schrijft voor dat dit mag, maar Goes is een van de weinige gemeenten in Nederland waar maximaal 3 gram softdrugs per klant per dag mag worden verkocht. Door de hoeveelheid te vergroten, wordt de illegale straathandel verzwakt. Ook kunnen het aantal verkeersbewegingen en overlast afnemen wanneer klanten meer softdrugs mee mogen nemen. De SP diende onze motie mede in. Ook GroenLinks, PvdA, D66 en de Partij voor Goes steunden de motie. Helaas waren CDA, VVD en SGP-CU tegen, waardoor de motie is verworpen.


De raad van de gemeente Goes, bijeen op donderdag 26 november 2020.


Constaterende dat:

  1. De wet voorschrijft dat er maximaal 5 gram softdrugs per persoon per dag door coffeeshops verkocht mag worden;

  2. In de gemeente Goes maar maximaal 3 gram softdrugs per persoon per dag verkocht mag worden;

  3. Goes een van de weinige gemeenten in Nederland is die deze beperking hanteert;

  4. Goes aanzienlijke overlast van illegale straathandel ervaart;

  5. Doordat er maar maximaal 3 gram softdrugs per persoon per dag verkocht mag worden in onze gemeente, er meer markt is voor de illegale straathandel.


Overwegende dat:

  1. Verbreding van wat legaal is de illegale straathandel verzwakt;

  2. Overlast voor onze gemeente en haar inwoners hierdoor minder wordt.


Verzoekt het College:

  1. Coffeshops in onze gemeente toe te staan om 5 gram softdrugs per persoon per dag te verkopen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Martijn Vermeulen,

Vincent Mareels,

Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Amendement Uitgangspunten Voor Verhuisgebied

Dit amendement had als doel om vast te leggen dat voor het verhuizen van mensen, die door ziekte of een beperking een aangepast huis nodig hebben, éérst gekeken wordt naar de eigen woonplaats, en indi

Amendement Huishoudelijke Hulp

Met dit amendement hebben wij geprobeerd een voorgestelde bezuiniging grotendeels te schrappen. De bezuiniging houdt in dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt verstrekt voor een periode korter dan