top of page

Schriftelijke Vragen Code Verantwoordelijk Marktgedrag

10 juni 2018


Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen conform artikel 40 van het Reglement van Orde van het raadslid Vincent Mareels, namens de fractie van Nieuw Goes, over de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.


Toelichting

In het Magazine van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (editie 1 juni 2018) staat het artikel ‘Goed aanbesteden draait niet om de laagste prijs’. In dit artikel wordt ingegaan op de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, welke is opgesteld om excessen bij het aanbesteden van facilitaire diensten tegen te gaan. Twintig gemeenten hebben deze code inmiddels ondertekend, waaronder de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.


Vragen

De fractie van Nieuw Goes heeft de volgende vragen:

  1. Is uw college bekend met het artikel ‘Goed aanbesteden draait niet om de laagste prijs’ uit het Magazine van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (editie 1 juni 2018)?

  2. Bent u het met de fractie van Nieuw Goes eens dat bij het aanbesteden van facilitaire diensten naast het prijsaspect ook aandacht moet zijn voor het kwaliteitsaspect, waaronder sociaal maatschappelijk ondernemen (onder andere arbeidsomstandigheden)?

  3. Gaat uw college de Code Verantwoordelijk Marktgedrag ondertekenen? Zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


De fractie van Nieuw Goes,

Namens deze,


mr. V. Mareels


Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Comments


bottom of page