• Steven Mareels

Motie Versnellingskamers Flexwonen

Bijgewerkt op: jul 2

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend waarin het College wordt verzocht te onderzoeken of ze zich wil aanmelden bij de Versnellingskamers Flexwonen. Het normale proces van planvorming en bouwen duurt mede door alle te doorlopen procedures lang en is inflexibel. Deze Versnellingskamers Flexwonen zorgen ervoor dat sneller dan normaal flexwoningen kunnen worden gebouwd zodat het woningtekort snel verkleind kan worden. De VVD diende deze motie mede in en ook D66 stemde voor. Deze 9 stemmen ‘Voor’ waren helaas niet genoeg voor een meerderheid.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 7 november 2019.


Constaterende dat:

  1. Onze samenleving dynamischer wordt waardoor onze woonbehoeften maatschappelijk breed steeds sneller veranderen.

  2. Voor een goed functionerende woningmarkt dus flexibiliteit nodig is.

  3. De huidige woningmarkt binnen de gemeente niet flexibel is. Het bijbouwen van woningen, afbreken van woningen en veranderen van woningen duurt lang.


Overwegende dat:

  1. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'Versnellingskamers Flexwonen' zijn gestart. Deze maken onderdeel uit van de maatregelen uit de Stimuleringsaanpak Flexwonen en worden in samenspraak met de provincies per gemeente of regio georganiseerd onder begeleiding en organisatie van het Expertteam Woningbouw van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze bieden een oplossing in de vorm van lokaal maatwerk om problemen in de inflexibele woningmarkt op te lossen, aan de hand van flexwonen. Zo een versnellingskamer is bedoeld om de gezamenlijke planvorming te bespoedigen en de benodigde samenwerking tussen betrokken partijen een vliegende start te geven.


Verzoekt het College:

  1. Om te onderzoeken of de gemeente Goes zich wil aanmelden bij de Versnellingskamers Flexwonen.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Martijn Vermeulen,

Vincent Mareels,

Onno van de VeldeRecente blogposts

Alles weergeven

Amendement Uitgangspunten Voor Verhuisgebied

Dit amendement had als doel om vast te leggen dat voor het verhuizen van mensen, die door ziekte of een beperking een aangepast huis nodig hebben, éérst gekeken wordt naar de eigen woonplaats, en indi

Amendement Huishoudelijke Hulp

Met dit amendement hebben wij geprobeerd een voorgestelde bezuiniging grotendeels te schrappen. De bezuiniging houdt in dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt verstrekt voor een periode korter dan