top of page

Schriftelijke Vragen Reconstructie kruispunt Kloetingseweg, Populierenstraat en Rembrandtlaan

1 oktober 2018


Geacht College,


Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over de reconstructie van het kruispunt Kloetingseweg, Populierenstraat en Rembrandtlaan.


Toelichting

Via het artikel ‘’Niet alle bewoners van Schilderswijk in Goes zijn blij met nieuwe kruising’’ in de digitale versie van de PZC van 21 september hebben wij vernomen dat er ongerustheid heerst onder bewoners van de Schilderswijk over de reconstructie van het kruispunt Kloetingseweg, Populierenstraat en Rembrandtlaan. Naar aanleiding van enkele passages in het artikel en de werkzaamheden zelf hebben wij vragen.


Vragen


We lezen dat de opstelplaats vanuit de Rembrandtlaan gaat verdwijnen. Een woordvoerster meldt dat de gemeente de aanpassing als een verbetering ziet, omdat automobilisten beter zicht zouden hebben wanneer het fietspad dichter bij de Kloetingseweg komt te liggen. Deze redenering bevreemdt ons, omdat automobilisten momenteel op de opstelplaats kunnen wachten met goed zicht op de Kloetingseweg zonder last van hagen. Weliswaar zou deze opstelstrook wat aan de korte kant zijn.


1. Kan het College uitleggen waarom niet gekozen is voor het vergroten van de opstelplaats, wat mogelijk zou zijn door het fietspad verder naar achteren te leggen, zodat wachtende auto’s komend vanaf de Rembrandtlaan die de Kloetingseweg op willen rijden of willen oversteken naar de Populierenstraat, niet langer gedeeltelijk op het fietspad staan maar waarbij de situatie dat automobilisten én voorbijrijdende fietsers én overstekende fietsers én voorbijrijdende auto’s in de gaten moeten houden, wordt voorkomen?


Een punt van kritiek op het verwijderen van de opstelplaats en het verleggen van het fietspad is dat ook overstekende fietsers hierdoor de opstelplaats kwijt raken. In de nieuwe situatie moeten zij óp het fietspad wachten. Het argument dat dit een gevaarlijke situatie oplevert, vinden wij zeer aannemelijk. In het artikel lezen wij dat de reactie van de gemeente hierop zou zijn ‘’dat dit een gegeven is en dat de gemeente dit niet ziet als een groot probleem’’. Dit vinden wij geen deugdelijk onderbouwde beredenering.


2. Kan het College uitleggen welke beredenering schuilgaat achter de bewering dat zij geen groot probleem ziet ontstaan wanneer fietsers óp het fietspad moeten wachten voordat zij kunnen oversteken? Indien het College deze bewering niet heeft gedaan: kan het College dan uitleggen waarom het niet gevaarlijk is dat fietsers voortaan óp het fietspad moeten wachten?


Tevens lezen wij dat omwonenden en derhalve betrokkenen niet geraadpleegd zijn over deze reconstructie. Hoewel wij begrijpen dat verkeersdeskundigen in dienst zijn voor het oplossen van verkeerskundige vraagstukken, willen wij benadrukken dat het raadplegen van en in overleg gaan met bewoners tot nieuwe inzichten en vruchtbare resultaten kan leiden. Bovendien zijn in het verleden al vaker infrastructurele werken uitgevoerd waarvan het resultaat verre van optimaal is, hierbij denken wij aan de huidige verkeerskundige inrichting van de Marconistraat.


3. Is het correct dat betrokkenen, zoals inwoners van de Schilderswijk, niet zijn geraadpleegd over deze reconstructie met als doel nieuwe inzichten te verkrijgen? Zo ja, waarom heeft het College deze betrokkenen niet geraadpleegd, bijvoorbeeld door het houden van een informatieavond of nadenksessie?


Ook hebben wij opgevangen dat niet alle betrokkenen tijdig zijn geïnformeerd over de huidige reconstructiewerkzaamheden, waardoor sommige bewoners van de Schilderswijk plotseling werden geconfronteerd met werkzaamheden waardoor zij in hun mobiliteit werden beperkt. Deze bewoners ontvingen pas een brief toen de werkzaamheden al begonnen waren en de tijdelijke afsluiting al een feit was.


4. Kan het College toelichten welke redenen er aan ten grondslag liggen dat niet alle betrokkenen zijn geïnformeerd voordat de werkzaamheden startten?Ik verzoek u vriendelijk om bovenstaande vragen schriftelijk te behandelen binnen de termijn die hiervoor is gesteld in het Reglement van Orde.


Met vriendelijke groet,


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Onno van de Velde

Recente blogposts

Alles weergeven

Schriftelijke Vragen Veilige Woonerven

14 juni 2021 Geacht College, Hierbij schriftelijke vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde, over veilige erven, in de volksmond vaak ‘woonerven’ genoemd. Toelichting Tijdens de raadsvergaderin

Σχόλια


bottom of page