• Steven Mareels

Motie Pas op de Plaats

Bijgewerkt: jul 2

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend omdat de schuldquote van de gemeente Goes bij ongewijzigd beleid zal groeien richting de kritieke zone van > 130%. We hebben het College opgeroepen om een financieel voorstel uit te werken om de schuldquote te verlagen naar 100%. Geen enkele andere partij steunde ons voorstel.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 8 november 2018.


Constaterende dat:

  1. De gemeente Goes een aanzienlijke schuldquote heeft van 110% in 2019, die in 2021 zal groeien naar 117%.

  2. Deze schuldquote reeds in de gevarenzone ligt, en bij ongewijzigd beleid zal bewegen in de richting van de kritieke zone van > 130%.

  3. De VNG gemeenten waarschuwt om de schuldquote niet verder te laten stijgen indien deze boven de 100% ligt, en het gemeentebestuur oproept om hier werk van te maken.


Overwegende dat:

  1. Een hoge schuldquote onwenselijk is voor onze financiële positie.

  2. Grote schulden een grote rentelast met zich meebrengen, wat potentieel andere uitgaven verdringt.


Verzoekt het College:

  1. Om met een financieel voorstel te komen om de schuldquote te verlagen naar 100%, zoals de VNG adviseert.


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels

Recente blogposts

Alles weergeven

Amendement Huishoudelijke Hulp

Met dit amendement hebben wij geprobeerd een voorgestelde bezuiniging grotendeels te schrappen. De bezuiniging houdt in dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt verstrekt voor een periode korter dan