• Steven Mareels

Motie Pas op de Plaats

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend omdat de schuldquote van de gemeente Goes bij ongewijzigd beleid zal groeien richting de kritieke zone van > 130%. We hebben het College opgeroepen om een financieel voorstel uit te werken om de schuldquote te verlagen naar 100%. Geen enkele andere partij steunde ons voorstel.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 8 november 2018.


Constaterende dat:

  1. De gemeente Goes een aanzienlijke schuldquote heeft van 110% in 2019, die in 2021 zal groeien naar 117%.

  2. Deze schuldquote reeds in de gevarenzone ligt, en bij ongewijzigd beleid zal bewegen in de richting van de kritieke zone van > 130%.

  3. De VNG gemeenten waarschuwt om de schuldquote niet verder te laten stijgen indien deze boven de 100% ligt, en het gemeentebestuur oproept om hier werk van te maken.


Overwegende dat:

  1. Een hoge schuldquote onwenselijk is voor onze financiële positie.

  2. Grote schulden een grote rentelast met zich meebrengen, wat potentieel andere uitgaven verdringt.


Verzoekt het College:

  1. Om met een financieel voorstel te komen om de schuldquote te verlagen naar 100%, zoals de VNG adviseert.


En gaat over tot de orde van de dag.

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Uitstellen Huurverhoging Goes

Volgens het Centraal Planbureau is het zeer waarschijnlijk dat de Coronacrisis ernstiger zal zijn de crisis van 2008-2009. Zo’n grote stijging van het aantal WW-uitkeringen als in april 2020 heeft het

Motie Nederlandse Schuldhulproute

5 miljoen Nederlanders hebben geen spaargeld en kunnen geen financiële tegenslagen opvangen. Terwijl 60% van de mensen met geldproblemen te maken heeft met een grote verandering in het leven, zoals ee

Motie Afvalstoffenheffing Goes

In Goes wordt zo goed afval gescheiden dat het College nu geld tekort komt. De bakken worden namelijk minder vaak geleegd maar de wagens moeten wel blijven rijden. Het College stelde daarom voor de af

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes