• Steven Mareels

Motie Pas op de Plaats

Nieuw Goes heeft deze motie ingediend omdat de schuldquote van de gemeente Goes bij ongewijzigd beleid zal groeien richting de kritieke zone van > 130%. We hebben het College opgeroepen om een financieel voorstel uit te werken om de schuldquote te verlagen naar 100%. Geen enkele andere partij steunde ons voorstel.


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 8 november 2018.


Constaterende dat:

  1. De gemeente Goes een aanzienlijke schuldquote heeft van 110% in 2019, die in 2021 zal groeien naar 117%.

  2. Deze schuldquote reeds in de gevarenzone ligt, en bij ongewijzigd beleid zal bewegen in de richting van de kritieke zone van > 130%.

  3. De VNG gemeenten waarschuwt om de schuldquote niet verder te laten stijgen indien deze boven de 100% ligt, en het gemeentebestuur oproept om hier werk van te maken.


Overwegende dat:

  1. Een hoge schuldquote onwenselijk is voor onze financiële positie.

  2. Grote schulden een grote rentelast met zich meebrengen, wat potentieel andere uitgaven verdringt.


Verzoekt het College:

  1. Om met een financieel voorstel te komen om de schuldquote te verlagen naar 100%, zoals de VNG adviseert.


En gaat over tot de orde van de dag.

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief!

© 2020 Nieuw Goes