• Steven Mareels

Motie Afschaffen Hondenbelasting Goes

Bijgewerkt op: jul 2

Nieuw Goes heeft de motie ‘Afschaffen Hondenbelasting’ ingediend. De oude hondenbelasting was door het College opgenomen in de OZB. Hierna is de hondenbelasting opnieuw ingevoerd en dus werd de hondenbelasting 2x geheven! De hondenbelasting was met name een flinke aanslag voor de laagste inkomens. Het afschaffen van de hondenbelasting was een belangrijk speerpunt van Nieuw Goes tijdens de verkiezingen in 2018. Twee maanden na de verkiezingen is dit standpunt gerealiseerd!


De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op donderdag 31 mei 2018,


Constaterende dat:

  1. Het voorzieningenniveau voor hondenbezitters de afgelopen jaren verminderd is;

  2. Een overgrote meerderheid van de partijen tijdens de verkiezingen heeft aangegeven de hondenbelasting af te willen schaffen;

  3. Er meer dan honderd gemeenten geen hondenbelasting heffen;

  4. De hondenbelasting in Goes destijds is opgeheven en dat gelijktijdig de OZB is verhoogd;

  5. De hondenbelasting een flinke aanslag is voor inwoners met een lager inkomen;

  6. De commissie Financiële Ruimte voor Gemeenten onder leiding van dr. Rinnooy Kan een onderzoeksrapport heeft uitgebracht onder de naam 'Betalen Betekent Bepalen' waarin het advies wordt geuit aan gemeenten om de hondenbelasting af te schaffen;


Overwegende dat:

  1. Bij het afschaffen van de hondenbelasting de bijbehorende perceptiekosten komen te vervallen;

  2. Via beboeting overlastgevende hondenbezitters aangepakt kunnen worden, zonder hierbij alle hondenbezitters te belasten;


Verzoekt het College:

  1. Uitvoering te geven aan het afschaffen van de hondenbelasting per 1 januari 2019;

  2. De gevolgen hiervan te verwerken in de perspectiefbrief;


En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,


Vincent Mareels


Recente blogposts

Alles weergeven

Amendement Uitgangspunten Voor Verhuisgebied

Dit amendement had als doel om vast te leggen dat voor het verhuizen van mensen, die door ziekte of een beperking een aangepast huis nodig hebben, éérst gekeken wordt naar de eigen woonplaats, en indi

Amendement Huishoudelijke Hulp

Met dit amendement hebben wij geprobeerd een voorgestelde bezuiniging grotendeels te schrappen. De bezuiniging houdt in dat er geen huishoudelijke hulp meer wordt verstrekt voor een periode korter dan