top of page
  • Nieuw Goes

Motie Oplossingen voor Tekortkomingen Burgerparticipatieproces Conceptvisie Recreatiezone Wolphaart.

De raad van de gemeente Goes, in vergadering bijeen op 25 februari 2021.


Constateert dat:

- Het College op diverse manieren heeft geprobeerd om de mening te peilen van inwoners en ondernemers voor het concept van de Gebiedsvisie Veerse Meer Aandachtsgebied Recreatiezone Wolphaartsdijk;

- Voor dit proces van burgerparticipatie onder andere (digitale) bijeenkomsten zijn gehouden en een enquête is uitgezet;

- Er desondanks onvrede heerst bij veel deelnemers die hebben deelgenomen aan het proces, zo is er kritiek over:

o De manier waarop is omgegaan met de opgehaalde informatie tijdens de (digitale) bijeenkomsten;

o De representativiteit van de bijeenkomsten, die zou tekortschieten doordat slechts een zeer beperkt aantal mensen mocht deelnemen;

o De gang van zaken tijdens de bijeenkomsten, waarover door enkele deelnemers van de bijeenkomsten gesteld wordt dat de bijeenkomsten ‘’sturend’’ en ‘’vooringenomen’’ geleid werden;

o De enquête, die per persoon onbeperkt kon worden ingevuld en iedereen, ongeacht of diegene woont in de gemeente Goes, de enquête heeft kunnen invullen;

o De resultaten van de enquête volgens meerdere deelnemers onvoldoende zijn te herkennen in het concept voor de visie.


Is van mening dat:

- Het proces van burgerparticipatie op veel punten tekort geschoten is en voor verbetering vatbaar is;

- Het van groot belang is om gehoor te geven aan de genoemde kritiek en de burgerparticipatie te verbeteren.


Verzoekt het College:

- Met oplossingen te komen voor de vele inwoners van Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge die ongerust zijn en bezwaar hebben ingediend over de conceptvisie recreatiezone Wolphaartsdijk n.a.v. ontevredenheid over de vertaling van de uitkomsten van het burgerparticipatieproces naar de conceptvisie;

- In acht te nemen dat deze oplossingen recht doen aan de regels die door de raad zijn opgesteld voor goede burgerparticipatie;

- De door hem gekozen oplossingen en de resultaten beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad, vier weken voor de raadsvergadering, waarin dit onderwerp wordt behandeld.En gaat over tot de orde van de dag.


Namens de fractie van Nieuw Goes,

Onno van de Velde,

Vincent Mareels,

Martijn Vermeulen

Recente blogposts

Alles weergeven

Motie Beter Boomonderhoud

Deze motie heeft als doel om de bomen beter te onderhouden. Het gaat namelijk slecht met zowel het aantal als de staat van de bomen in de gemeente Goes. In de periode 2016-2018 is het aantal bomen met

Bình luận


bottom of page